Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 93 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

TRE:5287/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2018. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaesitykseen sisältyy kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet. Vuosisuunnitelmaesitys sisältää talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,94 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,56 milj. euroa. Tulojen lisäykset kohdistuvat pääsylipputulojen kasvattamiseen matkalippujen hintoja korottamalla. Menojen vähennykset kohdistuvat vähäliikenteisten linjojen optimointiin.Tarkemmat summat ja kuvaukset edellä mainituista toimenpiteistä on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä 1 olevissa taulukoissa.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:ään, jonka mukaan lautakunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2019 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 53,140 milj. euroa, toimintamenot -67,090 milj. euroa ja toimintakate vuonna 2019 on -13,950 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä on eroa 0,005 milj. euroa johtuen työttömyysvakuutusmaksun alentumisesta. Maksun alenemisen vaikutuksia ei ehditty ottaa huomioon toimintayksiköiden talousarvion valmistelussa, vaan se kohdennettiin talousarviossa konsernihallinnon yhteisiin eriin. Vuosisuunnitelmassa maksun alennus kohdennetaan toimintayksiköille konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 § 181.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2019 on -1,200 milj. euroa. Nettoinvestointien esitys sisältää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän uusimisesta aiheutuvan vuodelle 2019 kohdistuvan menon (hankkeen kokonaistarve n. -4,0 milj. euroa ajoittuu useammalle vuodelle).

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on lisätty tuloja matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin ja taksojen korotuksiin yhteensä 3,9 milj. euroa. Budjettiesityksessä on lisätty menoja yhteensä 2,4 milj. euroa, jolla on varauduttu kustannustason nousuun sekä matkustajamäärän kasvuun. Budjettiesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa, joista tulojen lisäyksiä 0,94 milj. euroa ja menojen vähennyksinä 0,56 milj. euroa. Tulojen lisäykset kohdistuvat lipun hintojen nostoon. Tasapainottamisohjelman mukaiset menojen vähennykset kohdistuvat linjojen optimointiin ja vähäliikenteisten linjojen tarkasteluun. Pispalanharjun joukkoliikennetarjonnan järjestämiseen on lisätty 0,1 milj. euroa. Menoja on lisätty 0,78 milj. euroa raitiotien hallintokustannuksen vastikkeen maksamiseen. Palkkaratkaisun kustannusvaikutuksiin on lisätty menoja yhteensä 0,03 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,5 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpidekokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteiset toimenpidekokonaisuudet, joita ovat: 1) kasvun mahdollistaminen kestävällä tavalla, 2) viihtyisä ja turvallinen kaupunki, 3) liikennejärjestelmä ja liikkumisen palvelut, 4) hiilineutraali Tampere, 5) sujuvat palvelut ja palveluprosessit ja 6) vaikuttavat hankinnat ja talouden tasapaino. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/19, 8/19 ja 12/19).

Yhdyskuntalautakunta käsitteli 11.12.2018 (§ 279) omalta osaltaan yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan yhteistä palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Lautakunta esitti palvelu- ja vuosisuunnitelmaan täydennyksiä, jotka on merkitty suunnitelmaan erillisellä huomautuksella (täydennys Yla 11.12.2018 § 279).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan v. 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.