Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 95 Valtionavustuksen hakeminen joukkoliikenteen digitalisaation ja palveluistumisen edistämiseksi

TRE:8031/02.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintokoordinaattori Janne Lindberg, puh. 050 382 6463, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikennevirasto käynnistää joukkoliikenteen digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi kehittämisrahoituksen suurille kaupunkiseuduille. Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti liikenteen päästövähennyksiin liittyen kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittämiseksi lisärahoitusta suurille kaupunkiseuduille. Valtion talousarviossa vuodelle 2018 on esitetty energia- ja ilmastotavoitteiden edistämiseksi suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämistä digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi 3,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on kolmivuotinen siirtomääräraha.

Liikennevirasto on käynnistänyt suurille kaupunkiseuduille suunnatun tukihaun 16.11.2018. Tukea voivat hakea Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut. Hakemus tulee jättää 31.12.2018 mennessä. Hankkeita voidaan tehdä ja avustusta hakea yhteistyössä useamman toimivaltaisen viranomaisen toimesta ja yhteishankkeet sekä -hakemukset ovat suositeltavia. Hakija voi tehdä useamman hakemuksen tai olla mukana useammassa yhteishakemuksessa. Hakemuksia toivotaan erityisesti lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen, liikenteen automaatioon ja liikenne palveluna - hankkeisiin.

Liikennevirasto myöntää suurille kaupunkiseuduille joukkoliikenteen valtionavustusta valtion talousarviomomentin 31.30.63.09 mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää voimassa olevan valtionavustusasetuksen mukaisesti enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Suurten kaupunkiseutujen kesken on neuvoteltu yhteistyöstä lähimaksun (EMV) käyttöönottamiseksi kaupunkiseutujen joukkoliikenteessä. Lähimaksaminen helpottaa joukkoliikenteen käyttöä monille eri matkustajaryhmille, kuten satunnaisille käyttäjille ja turisteille. Samalla rakennetaan alkua lippu- ja maksujärjestelmän tunnistepohjaisuudelle. Yhteistyö toteutetaan joukkoliikenneviranomaisten omistaman TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n koordinoimana.

Yhteisen lähimaksamisen hankkeen lisäksi Tampereen kaupunki tulee hakemaan tukea omalla hakemuksellaan muihin hankehaun mukaisiin kehittämishankkeisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha-Pekka Häyrynen, Suunnittelupäällikkö

Suurten kaupunkien joukkoliikennetukea haetaan yhteistyössä suurten kaupunkiseutujen kanssa lähimaksamisen kehittämishankkeeseen sekä Tampereen kaupunkiseudun omiin hankehaun mukaisiin kehittämishankkeisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita ilmoitti esteellisyytenstä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Janne Lindberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.