Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 34 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2019 - hankintapäätös (päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen)

TRE:2821/02.07.01/2019

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on pyytänyt tarjouksen linjojen 33 ja 35 liikennöinnistä talviaikataulukauden 2019-2020 ajan, eli 8.8.2019 - 31.5.2020. Linjojen liikennepalvelut on aiemmin järjestetty omana tuotantona, eli tilattu TKL:ltä. Linjojen 33 ja 35 liikennepalvelun kilpailuttaminen lyhytkestoisella sopimuksella on nähty tarpeelliseksi, jotta TKL:n liikennetuotannon määrään ei synny kasvua tilanteessa, jossa sekä vuosina 2020 että 2021 oman liikennetuotannon määrää tullaan merkittävästi vähentämään raitiotien käyttöönoton myötä.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostilla 18.3.2019 Nysse-liikennettä tuottaville sopimusliikennöitsijöille: Länsilinjat Oy:lle, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:lle, Valkeakosken Liikenne Oy:lle ja Väinö Paunu Oy:lle.

Määräaikaan 12.4.2019 mennessä tarjouksen jättivät Länsilinjat Oy ja Väinö Paunu Oy. Tarjouspyynnössä ilmoitettu tarjouskilpailun ratkaisuperuste oli halvin hinta. Tarjousten vertailuhinta muodostuu hankittavan liikennepalvelun arvioidusta yksikkösuoritteista (612 autopäivää, 5002 linjatuntia ja 91037 linjakilometria) kerrottuna tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamilla autopäivän yksikköhinnalla, linjatunnin yksikköhinnalla ja linjakilometrin yksikköhinnalla. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous oli Väinö Paunu Oy:n tarjous. Tarjousten hintavertailutaulukko on liitteenä.

Hankittava palvelu on ns. erityisalojen hankintalain (1398/2016) 8 § mukaista julkista kuljetuspalvelua linja-autolla. Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden ajalta on sitoumuksetta noin 258 000 euroa. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain 13 § 1. momentin kohdan 1) kynnysarvon. 

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. Asiakirjoja voi tiedustella Tampereen kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmästä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hankitaan linjojen 33 ja 35 liikennepalvelu ajalla 8.8.2019 - 31.5.2020 halvimman tarjouksen tehneeltä Väinö Paunu Oy:ltä (y-tunnus 0722567-5)

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Jukka Piirto, Juha Kortteus, Essi Rae/Tuomi Logistiikka Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 123 §:n viittaussäännöksen perusteella) tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.