Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Raitiotien liikennöinnin hankinta (päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen)

TRE:5495/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, puh. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin Joukkoliikenteen toimeksiannosta lähettänyt 14.11.2018 julkaistavaksi osallistumispyynnön Tampereen raitiotien liikennöintiä koskevan palvelun hankinnasta. Tampereen raitiotien liikennöitsijän tehtävät toteutetaan palveluallianssina. Palvelun tilaajana on Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy toimii palveluintegraattorina ja tilaajan edustajana sopimusosapuoleksi kilpailutettavan palveluntuottajan suuntaan. Allianssi on palvelun keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä palvelun suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen palvelun hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

Hankinnan kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää huhtikuussa 2019 ja sen on ennakoitu päättyvän 31.12.2021. Raitiotien liikennöinti aloitetaan teknisellä koeliikenteellä aikavälillä 4/2020–3/2021 ja kaupallisella koeliikenteellä 4/2021–8/2021. Kaupallinen liikenne aloitetaan todennäköisesti 8/2021. Raitiotien suunnitellun toisen osan rakentaminen alkaa tämän hetken arvion mukaan vuonna 2021. Raitiotien liikennöintiä koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy vuonna 2031 ja hankinta sisältää oikeuden jatkaa sopimusta varsinaisen sopimuskauden jälkeen kolmen vuoden optiokaudella.

Kyseessä on neuvottelumenettelyllä kilpailutettava palveluhankinta, johon sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016 ”erityisalojen hankintalaki”). Hankinnan arvo ylittää erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Joukkoliikennejohtajan 21.1.2019 3 §:n mukaiseen päätökseen perustuen neuvottelumenettelyyn mukaan valittiin kaikki kuusi osallistumispyynnön jättänyttä ehdokasta: AB Stockholms Spårvägar (5563094928), Go-Ahead Finland Oy (2958257-7), Länsilinjat Oy (0944671- 1), ryhmittymä Transtech Oy (1098257- 0) ja Keolis Conseil et Projet SARL (441 338 878 R.C.S. Lyon), VR-Yhtymä Oy (1003521- 5) ja Väinö Paunu Oy (0722567- 5). Joukkoliikennejohtajan 20.2.2019 8 §:n mukaisella päätöksellä ehdokkaiden määrää karsittiin ja neuvotteluissa jatkoivat Länsilinjat Oy, ryhmittymä Transtech Oy ja Keolis Conseil et Projet SARL sekä VR-Yhtymä Oy.

Tampereen kaupunki kutsui 22.2.2019 ehdokkaille toimitetuilla neuvottelukutsuilla valitut ehdokkaat hankinnan neuvotteluvaiheeseen ja siihen sisältyvään kehitystyöpajaan sekä kaupallisiin neuvotteluihin. Ennen ensimmäisiä kaupallisia neuvotteluja ehdokkaiden tuli toimittaa määräaikaan, 13.3.2019 klo 12.00, mennessä alustavana tarjouksena Alustava palvelusuunnitelma. Kaikki menettelyssä mukana olevat ehdokkaat toimittivat vaaditut dokumentit asetettuun määräaikaan mennessä. Kyseiset alustavat tarjoukset arvioitiin ja pisteytettiin ennen kehitystyöpajoja.

Kahdenkeskisissä kaupallisissa neuvotteluissa tavoitteena oli käsitellä ehdokkaiden kysymyksiä ja palautteita sopimusluonnoksesta ja kaupallisesta mallista sekä varmistaa yhteinen näkemys ja ymmärrys kaupallisen mallin ja sopimusluonnoksen sisällöistä. Ensimmäiset kaupalliset neuvottelut järjestettiin 4.3. ja 6.3. ja toiset kaupalliset neuvottelut 18.3., 21.3. ja 22.3.2019.

Kehitystyöpajoihin osallistuivat ehdokkaan nimeämät avainhenkilöt ja muut asiantuntijat sekä ehdokas tai ehdokkaat allianssin johtoryhmän jäseniksi. Kehitystyöpajassa laadittiin tilaajan antamia tehtäviä, joiden toteuttamisen johtamisesta, organisoinnista ja resursoinnista, tulosten esittelystä, tuotosten dokumentoinnista sekä aikataulusta vastasi ehdokas.

Kaupallisten neuvotteluiden ja kehitystyöpajojen jälkeen 27.3.2019 ehdokkaille toimitettiin kutsu jättää hintatarjoukset. Kutsun liitteenä toimitettiin tarkennettu tarjouspyyntö, joka sisälsi kaupallisten neuvotteluiden perusteella päivitetyt hankinta-asiakirjat muutosmerkinnöin varustettuna. Määräaikaan, 10.4.2019 klo 12.00, mennessä kaikki kolme (3) ehdokasta (Länsilinjat Oy, ryhmittymä Transtech Oy ja Keolis Conseil et Projet SARL sekä VR-Yhtymä Oy) jättivät hintatarjouksen.

Erityisalojen hankintalain 94 §:n 1 momentin toteutumisen varmistamiseksi ryhmittymä Transtech Oy ja Keolis Conseil et Projet SARL:lle sekä VR-Yhtymä Oy:lle lähetettiin 16.4.2019 täsmennyspyyntö koskien poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. Molemmat tarjoajat toimittivat hyväksyttävät selvitykset asetetussa määräajassa.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Erityisalojen hankintalain 78 §:ssä käsitellään tarjouksen vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Kyseiseen pykälään perustuen hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Alustavina tarjouksina annettujen Alustavien palvelusuunnitelmien tuli perustua alustavaan tarkennettuun tarjouspyyntöön, sen liitteisiin sekä toimitettuihin lisäkirjeisiin. Alustavien palvelusuunnitelmien tuli sisältää kaikki alustavassa tarkennetussa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä pyydetyt tiedot ja aineistot, jotka oli edellytetty toimitettavaksi ko. menettelyn vaiheessa. Alustavat tarjoukset tuli laatia alustavan tarkennetun tarjouspyynnön liitteenä olevilla tarjouslomakkeilla. Kaikki saapuneet alustavat tarjoukset vastasivat alustavan tarkennetun tarjouspyynnön vaatimuksia.

Menettelyn viimeisessä vaiheessa annettujen hintatarjousten tuli perustua tarkennettuun tarjouspyyntöön, sen liitteisiin sekä toimitettuihin lisäkirjeisiin. Hintatarjoukset tuli laatia tarkennetun tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Kaikki saapuneet hintatarjoukset vastasivat tarkennetun tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Alustavaan tarjouspyyntöön perustuen vertailuperusteina oli ilmoitettu käytettävän seuraavia arviointikohtia taulukossa 1 esitetyin painoarvoin ja alla esitetyin lisäehdoin.

 

Arviointikohdat

Alustava tarjous

Kehitys-työpaja

Neuvottelu-vaiheen tarjous

Paino-%

  1. Projektitiimin kuvaus

25 %*

 

 

5 %**

  1. Avainhenkilöiden kokemus

25 %*

 

 

5 %**

  1. Kehitysvaiheen projektisuunnitelma

50 %*

 

 

10 %**

  1. Alustava palvelusuunnitelma
   

x

25 %

  1. Projektinjohto- ja yhteistyökyky

 

x

 

15 %

  1. Hintatarjous

-

 

x

40 %

Taulukko 1

* = Alustavan tarjouksen arviointikohtien painoarvot, tilaajan karsiessa alustavilla tarjouksilla ehdokkaiden määrää

** = Alustavan tarjouksen arviointikohtien painoarvot hankintapäätöstä tehtäessä

 

Menettelyn aiemmassa vaiheessa pisteytettiin alustaviin tarjouksiin perustuen arviointikohdat 1-3. Alustavia tarjouksia ei saanut täydentää jo pisteytettyjä osia koskien ja aiemmin myönnetyt pisteet jäivät voimaan menettelyn seuraaviin vaiheisiin. Liitteessä 2 on kuvattu aiemmin myönnettyjen pisteiden jakaantuminen hankintapäätöstä tehtäessä.

Arviointikohdat 4-6 pisteytettiin annettuihin tarjouksiin perustuen menettelyn tässä vaiheessa.

Arviointikohtien 4 (Alustava palvelusuunnitelma) ja 5 (Projektinjohto- ja yhteistyökyky) vertailu

Molempien arviointikohtien vertailu tehtiin omina kokonaisuuksinaan. Arviointikohdan vertailussa käytettiin liitteessä 1 esitettyjä vertailuperusteita, niiden painokertoimia sekä vertailuperusteittain esitettyjä arviointiasteikkoja. Kukin arviointikohdan vertailuperuste pisteytettiin erikseen nollasta sataan (0-100) viiden (5) pisteen tarkkuudella. Jokaisen vertailuperusteen pisteet kerrottiin kyseisen vertailuperusteen painokerrointa osoittavalla prosenttiluvulla (desimaalina) ja laskettiin yhteen arviointikohdittain. Näin saatiin arviointikohdan laatupisteet.

Arviointikohdasta parhaat laatupisteet saanut tarjoaja sai kyseisen arviointikohdan maksimivertailupisteet. Maksimivertailupistemäärä vastaa arviointikohdan painoarvoa osoittavaa lukua taulukossa 1 ilman, että sitä on muutettu desimaalimuotoon.  Muiden tarjoajien vertailupisteet laskettiin arviointikohdittain seuraavasti: (tarjouksen saamat laatupisteet / korkeimmat laatupisteet saaneen tarjouksen laatupisteet) * arviointikohdan maksimipisteet.

Arviointikohtien 4 ja 5 pisteytys on eritelty liitteessä 2 ja vertailua on perusteltu sanallisesti liitteessä 3.

Lopulliset laatupisteet

Lopulliset laatupisteet muodostettiin laskemalla arviointikohdista 1-5 saadut lopulliset vertailupisteet. Suurimmat yhteenlasketut vertailupisteet saanut tarjoaja sai täydet laadun vertailupisteet (60 p.) ja muiden tarjousten laadun vertailupisteet suhteutettiin tähän kaavalla: 60 pistettä x (Arvioitavan tarjouksen laadun vertailupisteet yhteensä / Parhaat laadun vertailupisteet yhteensä)

Arviointikohdan 6 (Hintatarjous) vertailu

Hintatarjousten vertailu suoritettiin tarjousten laadunarvioinnin valmistuttua.

Hintatarjouksen pistetykseen käytettiin tarjousten palkkioprosenteista laskettua mediaaniprosenttia. Koska hyväksyttyjä tarjouksia oli pariton määrä, mediaaniprosenttina käytettiin palkkiotarjoukseltaan keskimmäisen tarjouksen palkkioprosenttia.

Hintatarjouksen pisteytyksessä noudatettiin seuraavia periaatteita:

•         Pienin palkkioprosentti sai 10 pistettä ja mediaaniprosentti 8 pistettä.

•         Pienimmän palkkioprosentin ja mediaaniprosentin väliin jäävä hintatarjous sai hintapisteet lineaarisesti 8-10 väliltä seuraavasti: HP=2*(M-H2)/(M-H1)+8

•         Mediaaniprosentin ylittävä palkkioprosentti sai hintapisteitä 0-8 väliltä seuraavasti: HP=8*(3M-H2)/(3M-M)

Hintatarjouksen pisteiden laskennassa käytettiin seuraavia muuttujia:

H2 = tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama palkkioprosentti

H1= pienin tarjottu palkkioprosentti

M = kaikkien tarjousten palkkioprosenttien mediaani

3M = palkkioprosentti, joka antaa 0 pistettä

Hintatarjousten vertailua on kuvattu liitteessä 2 (Pisteytys).

 

Kokonaispisteet

Kokonaisvertailupisteet muodostettiin laskemalla saadut laatu- ja hintapisteet yhteen. Hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous oli suurimman pistemäärän saanut tarjous. Kokonaisvertailupisteet jaettiin seuraavasti: Länsilinjat Oy 65,71 kokonaisvertailupistettä, ryhmittymä Transtech Oy (1098257- 0) ja Keolis Conseil et Projet SARL 79,42 kokonaisvertailupistettä sekä VR- Yhtymä Oy 100,00 kokonaisvertailupistettä.

Edellä mainittuun perustuen esitetään, että VR-Yhtymä Oy (1003521-5) valitaan hankinnan palveluntuottajaksi.

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi: Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 84 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin erityisalojen hankintalain 84 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain (1397/2016) 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Erityisalojen hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia, on suljettava menettelystä. Valittavaksi esitetyn tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ja hyväksytty ennen joukkoliikennejohtajan 21.1.2019 tekemää ehdokkaiden valintapäätöstä.

Hankinnan vuotuinen arvo raitiotien osalle 1 on enintään 6 miljoonaa euroa, jonka lisäksi raitiotien seuraavan osan valmistuttua hankinnan arvo kasvaa edellä mainitun lisäksi enintään 4 miljoonalla eurolla vuodessa. Hankintaan sisältyvien optioiden enimmäisarvo on 2 miljoonaa euroa vuodessa, josta raitioliikennettä korvaavan liikenteen ja liityntäliikenteen arvo on enintään 1,5 miljoonaa euroa ja muiden palveluiden enintään 0,5 miljoonaa euroa.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoukset liitteineen ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Joukkoliikenne-yksiköstä joukkoliikenneinsinööri Petri Hakala, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen ja joukkoliikennejohtaja Mika Periviita sekä Tampereen Raitiotie Oy:n turvallisuus- ja järjestelmäpäällikkö Jonna Anttila, toimitusjohtaja Pekka Sirviö ja projekti-insinööri Niina Uolamo. Tilaajan hankinta-asiantuntijoina toimivat Tampereen kaupungin Lakiasiat-yksiköstä Katja Korhonen sekä Tuomi Logistiikka Oy:stä Essi Rae. Lisäksi tilaajan asiantuntijana allianssitoteutuksen suunnittelussa ja hankintaprosessin läpiviennissä toimivat Vison Oy:n konsulttiryhmästä Lauri Merikallio, Juho Laine ja Juha Virolainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus Tampereen raitiotien liikennöinnistä tehdään VR-Yhtymä Oy:n (1003521-5) kanssa.

Hankinnan vuotuinen arvo raitiotien osalle 1 on enintään 6 miljoonaa euroa, jonka lisäksi raitiotien seuraavan osan valmistuttua hankinnan arvo kasvaa edellä mainitun lisäksi enintään 4 miljoonalla eurolla vuodessa. Hankintaan sisältyvien optioiden enimmäisarvo on 2 miljoonaa euroa vuodessa, josta raitioliikennettä korvaavan liikenteen ja liityntäliikenteen arvo on enintään 1,5 miljoonaa euroa ja muiden palveluiden enintään 0,5 miljoonaa euroa. Optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, sitar, Petri Hakala, Juha-Pekka Häyrynen, Mika Periviita, Katja Korhonen, TRO/Jonna Anttila, TRO/Pekka Sirviö, TRO/Niina Uolamo, TRO/Ali Huttunen, TRO/Markus Keisala, Tuomi Logistiikka/ Antti Sinervo, Tuomi Logistiikka/ Mika Ojanen, Tuomi Logistiikka/Jussi Tamminen, Tuomi Logistiikka/ Essi Rae

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan EU-kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
   
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 123 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella). Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta viranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella) puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 121 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella) mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §, jota sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.