Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 34 Oikaisuvaatimukset - Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2018-2019 

TRE:1307/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on käsitellyt kokouksissaan 22.2.2018, §15 ja 21.3.2018, §22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa talvikaudella 2018 - 2019. 22.2.2018 Jolila päätti talvikauden palvelutasosta lukuun ottamatta linjoja 14, 15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 Jolila päätti myös linjojen 14, 15, 35 ja 55 palvelutasosta. 21.3.2018 päätöksellä muutettiin myös linjan 31 reittiä ja vuoroväliä.

Edellä mainituista Jolilan päätöksistä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. 19.3.2018 on vastaanotettu Aitoniemen-Hirvenniemen kyläläiset ry:n ja Kupin yksityistien tiekunnan tekemä oikausvaatimus koskien linjan 91 Sorila - Aitoniemi palvelutasoa. 3.4.2018 on vastaanotettu Pispalan Asukasyhdistys ry oikaisuvaatimus koskien linjan 15 Pispalanharju - Järvensivu palvelutasoa.

Joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 22.2.2018 on linjan 91 Sorila - Aitoniemi vuorotarjontaa päätetty vähentää siten, että arkipäivinä liikennöidään 5 - 7 vuoroa kumpaankin suuntaan. Talviaikataulukaudella 2017 - 2018 linjalla on liikennöity 12 vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuorojen vähentämistä on päätöksessä perusteltu kysynnän, eli matkustajamäärän vähenemisellä kun reitin varrella sijaitsevan Diabeteskeskuksen toiminta loppuu. Linjastokokonaisuuden osalta päätöksessä on todettu, että vähiten käytettyjä palveluja lakkautetaan, jotta järjestelmän kustannustehokkuus saadaan pidettyä yllä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään linjaa 91 koskevan päätöksen muuttamista siten, että linjan 91 sijaan Aitoniemen - Hirviniemen joukkoliikennepalvelut järjestettäisiin liikennöimällä osa linjan 28 vuoroista Sorilasta Aitoniemeen. Oikaisuvaatimusta perustellaan alueen autottoman väestön liikkumistarpeilla mainiten mm. nuorten harrastusmatkat koulun jälkeen sekä ikäihmisten kauppa-asiointi.

Linja 91 on yksi tappiollisimmista linjoista Tampereen seudun joukkoliikenteen toiminta-alueella. Vuonna 2017 linjan tukitarve matkaa kohden oli 7,25 euroa. Joukkoliikenteen toiminta-alueella tukitarve matkaa kohden oli keskimäärin 0,42 euroa. Linjan 91 reitillä olevan Diabeteskeskuksen toiminnan loppuminen kesällä 2018 vähentää linjan lipputuloja entisestään. Päivittäin Diabeteskeskuksen pysäkkiä käyttävien matkustajien osuus on ollut noin 15 % linjan matkustajista. Diabeteskeskuksen matkustajien osuus linjan lipputuloista on suurempi kuin 15 %, koska matkustajat kuuluvat pääosin lipunhinnoiltaan kalleimpaan aikuisten ikäryhmään. Tampereen kaupunki on tehnyt alijäämäisiä tuloksia useana vuonna peräkkäin. Tilanne edellyttää palveluryhmiltä menojen vähentämistä ja tulojen lisäämistä. Linjan 91 osalta ainoa todellinen keino alijäämän pienentämiseen on menojen vähentäminen vuorotarjontaa vähentämällä. Oikaisuvaatimuksessa esitetty linjan 91 palvelujen korvaaminen linjan 28 vuoroilla ei vähennä liikennepalvelun menoja, ellei vuorojen määrää reitillä vähennetä kuten päätöksessä 22.2.2018. Vuorojen aikataulusuunnittelu Sorilan koulun ja Aitoniemen välisen koulumatkaliikenteeseen on joustavampaa, kun linja 91 liikennöidään erillään linjasta 28. Reitiltään pitkän linjan 28 aikataulujen suunnitteluun liittyy useita rajoitteita, jotka hankaloittavat sen käyttämistä Aitoniemen alueen pääasiallisena yhteytenä.

Joukkoliikenteen palvelutarjonnan suunnittelua ohjaa aikataulukausittain tehtävän palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien tarkastelun lisäki joukkoliikennelain 2009/869, §4, mukainen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kokouksessaan 22.11.2017, §83, hyväksynyt palvelutasomäärittelyn vuosille 2018-2021. Palvelutasomäärittelyssä alueet on luokiteltu seitsemään tavoitetasoluokkaan (luokat 1-6 sekä minimitaso). Tavoitetasoluokka perustuu pääosin alueiden asukas- ja työpaikkamääriin. Palvelutasomäärittelyssä Sorilan, Aitoniemen ja Hirviniemen alueet on määritelty minimitasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että alueella hoidetaan lakisääteiset kuljetukset, kuten peruskoulun koulukuljetukset. Ne pyritään järjestämään avoimena joukkoliikenteenä mahdollistaen näin myös muiden matkustajaryhmien hyödyntää näitä kuljetuspalveluita. Joukkoliikennelautakunnan 22.2.2018 päätöksen palvelutarjonta linjalla 91 ylittää palvelutasomäärittelyssä alueelle asetetun tavoitetason.

Joukkoliikennelautakunta on 21.3.2018, §22, päättänyt muuttaa joukkoliikenteen palvelutarjontaa Tampereen Kaakinmaan, Pispalanharjun ja Pyynikin alueilla 9.8.2018 alkaen. Alueita aiemmin palvellut linja 15 Pispalanharju - Keskustori - Järvensivu päätettiin lakkauttaa reittiosalta Pispalanharju - Keskustori ja korvata Kaakinmaan alueella linjan 6 reittimuutoksella, Pyynikillä ja Pispalanharjun eteläosassa linjan 25 vuorotarjontaa lisäämällä sekä Pispalanharjun pohjoisosissa Pispalan valtatietä kulkevien linjojen palveluilla sekä Pispalanharjun itäpäähän liikennöivällä linjalla 31. Päätöstä on perusteltu Pispalan koulun remontin aiheuttamalla haitalla liikennöinnille sekä linjan 15 vähäisellä matkustajamäärällä. Linjastokokonaisuuden osalta päätöksessä on todettu, että vähiten käytettyjä palveluja lakkautetaan, jotta järjestelmän kustannustehokkuus saadaan pidettyä yllä. Tampereen kaupunki on tehnyt alijäämäisiä tuloksia useana vuonna peräkkäin. Tilanne edellyttää palveluryhmiltä menojen vähentämistä ja tulojen lisäämistä. Linjan 15 reittimuutoksella saavutetaan vuosittainen n. 100 000 euron säästö.

OIkaisuvaatimuksessa linja-autoreitti (15) ja aikataulut vaaditaan säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Vaatimusta perustellaan sillä, että linjan 15 palvelu on välttämätön työssäkäyville, koululaisille, senioreille ja liikuntarajoitteisille pispalalaisille ja alueella viraileville. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että moni muukin linja on yhtä kannattamaton kuin linja 15 ja pidetään kohtuuttomana, että Pispalanharjun alueelle joutuu kiipeämään kauppakassien tai lasten kanssa. Talvella alueelle johtavat kulkureitit ovat heikosti kunnossapidettyjä. Lisäksi ehdotetaan linjan 2 vuorojen ajamista Pyynikintorilta Pispalanharjulle sekä käyttäjämäärän lisäämistä erilaisten alueen linja-autoissa järjestettävien kulttuuriesitysten avulla.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei linja 15 ole sen kannattamattomampi kuin moni muukaan linja. Vuonna 2017 linjan 15 tukitarve matkaa kohden oli 0,74 euroa. Joukkoliikenteen toiminta-alueella tukitarve matkaa kohden oli keskimäärin 0,42 euroa. Linjan 15 liikennöintiin on tarvittu keskimääräistä enemmän tukea. Päätöksessä todetaan, että vähiten käytettyjä palveluja lakkautetaan. Päätöksen perusteluissa linjan 15 Pispalanharju - Keskustori linjaosan pysäkkikohtaiset nousijamäärät on todettu vähäisiksi. Liikennettä ei ole päätetty lopettaa koko linjareitin varrelta. Esimerkiksi Kaakinmaan alueen osalta korvaava liikenne järjestetään muulla olemassa olevalla liikenteellä koko järjestelmän kustannustasoa kasvattamatta.

Joukkoliikennelaitakunnan päätöksen mukaan joukkoliikennepalvelu Pispalanharjulle järjestetään talvikaudella 2018-2019 muilla linjoilla. Linjan 31 reitti Pyynikintorilta jatkuu edelleen Pirkankatu - Vesilinnankatu - Tahmelantie - Pispalanharju. Reitti palvelee etenkin niitä asiakasryhmiä, joille mäen nousu Pispalan valtatien pysäkeiltä on vaikeaa. Palomäentien alue taas on hyvin saavutettavissa Pyynikintorin pysäkeiltä. Linjalla 6 liikennöidään jatkossa Hämeenpuiston kautta Nalkalantorille palvelleen Kaakinmaan alue. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päättämää palvelutarjontaa täydentää palveluliikenne. Palveluliikenne hakee liikuntarajoitteisia matkustajia jopa kotiovelta.

Koululaisten liikkumistarpeisiin on aikataulullisesti hyvät yhteydet Tahmelasta linjalla 25 tai lukuisilta Pispalan valtatien pysäkeiltä. Näiden pysäkkien matkustajamäärätietojen perusteella linjojen käyttö on alueelta hyvin suosittua.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään vaihtoehtoisina ratkaisuina linjan 2 jatkamista Pispalanharjulle. Linjaa 2 hoidetaan sähköbusseilla, joiden latausasema on Pyynikintorilla. Linjan 2 busseille on aikataulusuunnittelussa varattu latausmahdollisuus joka kerta Pyynikintorille, joten tämän linjan jatkaminen Pispalanharjulle ei ole mahdollista. Linja liikennöi lisäksi 12 minuutin välein, joten tarjonta on ylimitoitettua Pispalanharjulle. Katutilan vähyys harjulla on ongelma kaikille linja-autoille.

Kulttuurireitin kehittämiseen kannustetaan, mutta ohjelmatuotannon järjestäminen ei kuulu joukkoliikennelautakunnan päätökseen palvelutasosta talvikaudella 2018-2019

Joukkoliikenteen palvelutarjonnan suunnittelua ohjaa aikataulukausittain tehtävän palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien tarkastelun lisäki joukkoliikennelain 2009/869, §4, mukainen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kokouksessaan 22.11.2017, §83, hyväksynyt palvelutasomäärittelyn vuosille 2018-2021. Palvelutasomäärittelyssä alueet on luokiteltu seitsemään tavoitetasoluokkaan (luokat 1-6 sekä minimitaso). Tavoitetasoluokka perustuu pääosin alueiden asukas- ja työpaikkamääriin. Palvelutasomäärittelyssä Pispalanharjun alue on määritelty luokkaan 4. Tämä tarkoittaa sitä, että alueelle pyritään tarjoamaan joukkoliikennepalvelut arkisin ruuhka-aikaan vähintään 20 min välein, muina aikoina vähintään 30 min välein ja kävelyetäisyys pysäkille on enintään 800 m. Joukkoliikennelautakunnan 22.2.2018 ja 21.3.2018 päätösten palvelutarjonta toteuttaa palvelutasomäärittelyn tavoitteet Kaakinmaan, Pispalanharjun ja Pyynikin alueilla. 21.3.2018 päätöksen mukainen linjan 31 reitti Pispalanharjun itäpäähän helpottaa lisäksi joukkoliikennepalveluiden saavutettavuutta tarjoten palvelun Pispalanharjulle päälle.

Lakimies Heidi Ruonala:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen. Joukkoliikennelautakunnan päätökset 22.2.2018 § 15 ja 21.3.2018 § 22 eivät ole lain vastaisia eikä niitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimukset tulee hylätä.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksiä 22.2.2018, §15 ja 21.3.2018, §22 koskevat oikaisuvaatimukset hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aila Dündar-Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusten tekijät, Salkonen Riikka, Ruonala Heidi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.