Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 32 Valkeakosken Liikenne Oy - vuorojen liittyminen Nysse-lippujärjestelmään 

TRE:2963/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere

Perustelut

Valkeakosken Liikenne Oy on muuttamassa markkinaehtoisen Tampere - Valkeakoski liikenteensä reittejä merkittävästi 4.6.2018 alkaen. Vuoromäärää linjalla 51 Tampere - moottoritie - Marjamäki (Ideapark) - Valkeakoski lisätään merkittävästi, kun taas liikennöinti linjalla 52 Tampere - Peltolammi - Kulju - Marjamäki (Ideapark) - Valkeakoski lopetetaan kokonaan. Linjan 53 Tampere - Peltolammi - Kulju - Lempäälä - Valkeakoski reittiä muutetaan niin, että vuorot ajavat jatkossa Marjamäen (Ideapark) kautta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on päättänyt 16.11.2016, §19, Valkeakosken Liikenteen reittiliikenneluvalla ajettavien linjan 51 vuorojen hyväksymisestä Nysse-lippujärjestelmään. Linjojen 52 ja 53 siirtymäajan liikennöintisopimuksilla ajetut vuorot ovat kuuluneet Nysse-lippujärjestelmään jo vuosia aiemmin tehdyn ns. yhteistariffisopimuksen pohjalta. Siirtymäajan liikennöintisopimusten päättyessä ja liikennöitsijän muuttaessa liikennetarjontaa merkittävästi on vuorojen edellytykset lippujärjestelmään kuulumiselle arvioitava uudelleen.

Jolila on päättänyt 16.11.2016 kokouksessaan myös periaatteista, joilla niin sanotut ulkopuoliset liikenteet voivat liittyä Nysse-lippujärjestelmään.

Toimintaperiaatteet ulkopuolisten liikenteiden liittymisessä Nysse-lippujärjestelmään ovat
seuraavat:
1. Liikenteen liittymisestä Nysse-lippujärjestelmään tehdään kirjallinen sopimus määräajaksi.
Määräaika on enintään sen pituinen kuin liittyvän liikennepalvelun perustana oleva
reittiliikennelupa tai liikenteen ostosopimus.


2. Toisena sopijaosapuolena toimii Tampereen kaupunki ja toisena sopijaosapuolena joko
reittiliikenneluvan haltija tai ostoliikenteen kyseessä ollessa ostoliikennesopimuksen kaikki
osapuolet.


3. Sopimus Nysse-lippujärjestelmään liittymisestä tehdään vain sellaisista liikennepalveluista, jotka
täydentävät Tampereen kaupungin järjestämää joukkoliikennepalvelua ja joiden pääasiallinen
tarkoitus ei ole kilpailla viranomaisen järjestämän liikennepalvelun kanssa.


4. Kohdan 3 mukaisen päätöksen liikennepalvelun soveltuvuudesta Nysse-lippujärjestelmään tekee
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila).


5. Nysse-lippujärjestelmään liittyvissä vuoroissa tulee kelpuuttaa kaikki lippujärjestelmän
lipputuotteet ja toimia lippujärjestelmän muiden matkustusehtojen mukaisesti koko Tampereen
toimivalta-alueella. Nysse-lippujärjestelmän lipputuotteista, lippujen hinnoista ja matkustusehdoista
päättää Jolila.


6. Lippujärjestelmään liittyvä liikennöitsijä saa matkalippujen käytöistä ja myynneistä ainoastaan
kyseisen lipputuotteen puhtaaseen asiakastuloon perustuvan korvauksen.


7. Tampereen kaupunki perii kohdan 6 mukaisesta korvauksesta selvityspalkkion.


8. Lippujärjestelmään liittyvän liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä osoittaa
ennen sopimuksen allekirjoittamista ja erikseen pyydettäessä sopimuskauden aikana todistus
verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.


9. Sopimuksessa noudatetaan molemminpuolista vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.


10. Sopimuksenalaisen liikenteen merkittävistä muutoksista, kuten vuorojen lakkauttaminen tai
merkittävä reittimuutos, tulee ilmoittaa Tampereen kaupungille viimeistään 6 kuukautta ennen
muutosajankohtaa.


11. Liikennöitsijän tulee käyttää lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen tunnuksena Tampereen
kaupungin kanssa sovittavaa linjanumeroa


12. Liikennöitsijän tulee toimittaa lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen reitti ja aikataulutiedot
Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen aikataulukauden vaihtumista.
Tampereen kaupungilla on oikeus julkaista reitti- ja aikataulutiedot omissa tiedotuskanavissaan sekä
avoimena datana kolmansien osapuolten tiedotuskanavien käyttöön.

Valkeakosken Liikenteen linjan 51 reitti onTampereen keskustan ja Lempäälän Marjamäen (mm. Ideapark) välillä lähes identtinen Jolilan järjestämän linjan 55 kanssa. Varsinkin arkipäivinä, kun linjaa 51 ja 55 liikennöidään n. 30 min välein, kilpailevat vuorot väistämättä Tampereen ja Marjamäen välillä osin samoista asiakkaista. Kummankin linjan pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin palvella nopeana yhteytenä Tampereelle/-lta. Linja 51 Valkeakosken suuntaan ja linja 55 Lempäälän ja Vesilahden suuntaan.

Jolila on antanut 21.3.2018, §24, lausunnon Valkeakosken Liikenteen reittiliikenneluvan muutoshakemuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. Lausunnon perusteluissa on todettu lippujärjestelmään liittymisen olevan alustavasti mahdollista. Lausunnossa on lisäksi todettu, että asiakkaille parhaan liikennekokonaisuuden aikaansaamiseksi ja viranomaisen järjestämälle liikenteelle aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi edellytetään reittiliikenteen aikataulujen suunnittelua aikataulukausittain yhteistyössä viranomaisen (Tampereen seudun joukkoliikenteen) kanssa.

Laki liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki, liikennekaari; 320/2017) astuu voimaan 1.7.2018 ja lakkauttaa käsitteenä joukkoliikennelain (869/2009) mukaiset reittiliikenneluvat. Muutos ei vaikuta arviointiin siitä, voidaanko tietty markkinaehtoisesti hoidettava liikenne sopimuksella liittää Nysse-lippujärjestelmään. Arviointi tehdään perustuen yllä mainittuun toimintaperiaatteeseen 3. Arviointi on siis uudistettava vain Nysse-lippujärjestelmään kuuluvienn liikennepalveluiden (myös viranomaisen järjestämien) merkittävästi muuttuessa. Arviointia ei lähtökohtaisesti tarvitse uudistaa liikennepalvelua sääntelevän lainsäädännön muuttuessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Valkeakosken Liikenne Oy:n linjojen 51 Tampere - Marjamäki - Valkeakoski ja 53 Tampere - Peltolammi - Kulju - Marjamäki - Lempäälä - Valkeakoski liittyminen Nysse-lippujärjestelmään 4.6.2018 alkaen noudattaen JOLILA 16.11.2016 hyväksymiä toimintaperiaatteita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valkeakosken Liikenne Oy, Pirkanmaan ELY-keskus, Lehtonen Tanja/KAPA-JOLI, Huhtala Leena/KAPA-JOLI, Nevala Timo/Lempäälän kunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.