Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Tampereen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankkiminen 

TRE:8864/02.07.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta sekä valinnan yhteydessä määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta. Lisäksi tarkastuslautakunta kilpailuttaa kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi.

Tilintarkastuspalvelujen hankintaa on valmisteltu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa, joka hoitaa kilpailutuksen käytännön toteutuksen. Lisäksi asiassa on kuultu tytäryhteisöjä ja oltu yhteydessä kaupungin omistajaohjaukseen tytäryhteisöjen kilpailutuksen osalta.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää hankintalain 26 §:ssä tarkoitetun 209 000 euron EU-kynnysarvon, joten kilpailutus tulee tehdä sen mukaisesti.

Valtakunnassa on vireillä sote- ja maakuntauudistus ja valmistelun tässä vaiheessa oletus on, että muutos toteutuu vuoden 2020 alusta. Tämän epävarmuuden vuoksi kilpailutus tehdään vuosiksi 2018-2019 siten, että sopimus voi jatkua kahdella erillisellä optiovuodella tämän jälkeen.

Kilpailutus tehdään siten, että palvelukuvaukseen määritellään kokonaisuudessaan haluttu tilintarkastuksen laatu ehdottomana vaatimuksena. Mikäli palveluntuottaja pystyy toimittamaan halutun laadun, ratkaisee hinta kilpailutuksen.

Liitteenä on kilpailutuksen asiakirjat.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastuksen kilpailutuksen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti sekä oikeuttaa kaupunginreviisorin tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa vähäisiä täydennyksiä ja korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Saija Palosaari ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 5 kohdan perusteella. Ulla-Maija Tuomela ja Minna Havia-Niemi ilmoittivat olevansa esteellisiä. Heidän esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 4 kohdan perusteella. Palosaari, Tuomela ja Havia-Niemi poistuivat asian käsittelyn ajaksi.