Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa 

TRE:1402/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pun. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

”Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus sekä voimavarat turvataan.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeisto sisältää riskiarviota varten tarvittavat tiedot, joiden perusteella konsernihallinto kokoaa yhteenvedon.

Tarkastustoimi on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla. Päätöksen liitteenä on arviointilomakkeisto ja sen perusteella laadittu selonteko.

Kokonaisarviona tarkastustoimi lausuu, että tarkastustoimen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.”

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.