Tarkastuslautakunta, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tampereen kaupungin tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2017 

TRE:8280/02.02.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Tilintarkastaja on esittänyt tilintarkastuskertomuksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen.

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta päättää hankkia tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisilta selityksen sekä saatuaan edellä mainitut selitykset pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon.

Tarkastuslautakunta päättää pyytää kuntalain 124 §:n mukaisesti sisäisen tarkastuksen raportit liittyen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan kertomaan asiasta tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 17.4.2018.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pyytää lisäselvitykset raitiotiehankkeelle myönnettyjen takauksien vastavakuuksien osalta.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta.

Tilintarkastajan antama 10.4.2018 päivätty tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esteellisyys

Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Kokoukseen saapuu rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen selvittämään raitiotiehankkeelle myönnettyjen takauksien vastavakuuksien tilannetta. Kokouksessa kuullaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaisen toimitusjohtaja Petri Jokelan ja tarkastuspäällikkö Kaj Paleniuksen selvitykset Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan tilanteesta.

 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi saadut selvitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Tilintarkastaja on esittänyt tilintarkastuskertomuksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen. Tarkastuslautakunta on 10.4.2018 § 36 päättänyt pyytää tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisilta selityksen sekä kaupunginhallitukselta lausunnon.

Lausuntona tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan muistutuksen johdosta kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Valtuusto päättää vastuuvapaudesta harkintansa mukaan. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuuston on päätettävä toimenpiteistä, joita epäämisestä aiheutuu. Vastuuvapauden epääminen merkitsee mahdollisuutta ryhtyä asiassa myöhemmin toimenpiteisiin. Jos tilivelvolliselle esitetään myöhemmin vaatimuksia, kysymykseen tulevat mm. rikosasian vireillelaitto tai vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus.

Valmistelun aikana on pyydetty vielä Tampereen Veden nykyisen johdon lausunto entisen toimitusjohtajan selvitykseen. Tarkastuslautakunta on päättänyt teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta. Asiaan liittyvät selvitykset ovat vielä kesken ja siksi tällä hetkellä ei ole riittävää tietoa tapahtumien kulusta ja niistä mahdollisista tilivelvollisten väitetyistä teoista tai laiminlyönneistä, jotka voisivat perustaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Tämän johdosta vastuuvapautta ei tule tässä vaiheessa myöntää muistutuksessa esitetyille henkilöille. Asia tulee saattaa uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kun tarvittavat lisäselvitykset ovat valmistuneet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan muistutuksen johdosta hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tilintarkastaja esitti vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessaan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen liittyen Kaupinojan pintavedenottamon saneerausurakkaan ja tämän vuoksi tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle. Muille tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä puolletaan.

Asian selvittämiseen liittyen tarkastuslautakunta on pyytänyt ja saanut Tampereen Vesilaitos Liikelaitoksen 31.5 2017 saakka toimineen johtokunnan jäseniltä selitykset, 3 kpl sekä Tampereen Vesilaitos liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toimineen toimitusjohtajan selityksen liitteineen. BDO on toimittanut erityistilintarkastuksen raportin ja kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon.

Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke

Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeesta on päätetty 09/2012 ja urakkasopimukset on allekirjoitettu 09/2013. Hankkeen oli tarkoitus valmistua viimeistään 1.3.2016. Hanke on toteutettu KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentamisurakka), missä konsortiossa on mukana kolme urakoitsijaa. Lisäksi flotaatiourakka ym. urakoita on toteutettu konsortion ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Erityistilintarkastuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat ajalta 1.1.2013 - 31.3.2018 yhteensä 40,3 milj. euroa. Tästä vedenpuhdistuslaitoksen osuus on 26,6 milj. euroa ja verkostojen osuus 13,7 milj. euroa. Verkostojen osuutta ei tässä yhteydessä tarkasteltu.
  
Vedenottamon kokonaiskustannusarvio on ollut 26 milj. euroa vuodesta 2014 lähtien ja sen kustannukset ovat siis 26,6 milj. euroa 31.3.2018 mennessä. Tästä konsortion osuus on 20,6 milj. euroa ja erillishankintojen ja lisä- ja muutostöiden osuus on 5,0 milj. euroa. Ylitystä konsortion osalta on 0,6 milj. euroa 31.3.2018 mennessä. Hankkeessa on lisäksi maksamattomia maksueriä konsortiolle noin 1,2 milj. euroa. Mikäli maksamattomat maksuerät tulevat maksettaviksi, on ylitys yhteensä 1,8 milj. euroa. Kaupinoja alkoi tuottaa vettä helmikuun alkupuolella 2018, mutta sen tuotantokapasiteetti on merkittävästi alhaisempi kuin on suunniteltu. Myöskään etäkäyttö ei ole vielä toiminnassa.

Tampereen Vesi neuvottelee toukokuussa 2018 konsortion kanssa eri ratkaisuvaihtoehdoista hankkeen loppuun saattamiseksi. Vesilaitoksen määräaikainen toimitusjohtaja on arvioinut loppuun saattamisen kustannukset tulevat olemaan miljoonia.
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Liikelaitosten toimitusjohtajan tehtävänä on mm. vastata riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta.
  
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan selitys

Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. Johtokunta vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaista.
  
Johtokunta on saanut tietoa Kaupinojan hankkeesta johtokunnan kokouksissa toimitusjohtajan katsauksissa. Selityksen mukaan aineistot ovat luottamuksellisia, joten niitä ei ole liitetty pöytäkirjoihin. Tiedot ovat kuitenkin olemassa Tampereen Vedessä.

Johtokunnan jäsenten antaman selityksen mukaan Kaupinojan hankkeen viivästyminen on toimitusjohtajan mukaan ollut tilapäinen ongelma ja syyksi on kerrottu urakoitsijoiden vaikeudet suoriutua työstä tai se on ollut hallitusti sovittua. Selityksen mukaan laajamittaisempi hankkeen haltuunottoon liittyvä viivästysriski on raportoitu johtokunnalle kevätkaudella 2017. Johtokunnan selityksen mukaan hankkeen kustannukset eivät olleet johtokunnan kauden aikana ylittyneet.

Hankkeen viivästymisestä johtokunta on saanut tietoa toimitusjohtajalta. Johtokunnan selityksen mukaan toimitusjohtaja on puhutellut urakoitsijaa, käynyt neuvotteluja sekä tuonut esille mahdollisen sopimussakon ym. tavalla hoitanut asiaa.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja

Hallintosäännön mukaan liikelaitosten toimitusjohtajat johtavat johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtajana.

Toimitusjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon järjestämisestä, valvoa liikelaitoksen toimintaa ja taloutta, vastata hyvästä johtamis- ja hallintotavasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty, huolehtia johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja antaa johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista sekä raportoida säännöllisesti etukäteen johtokunnalle tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalle tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle päätösvaltaansa kuuluvista liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Vesilaitoksen toimitusjohtajan selityksen mukaan hankkeen aikataulun muutoksista on sovittu yhdessä (urakoitsijoiden kanssa) urakan aikana. Toimitusjohtajan mukaan hanke ei ole ylittänyt kustannuksiaan ja vasta hankkeen valmistumisen jälkeen voidaan tehdä taloudellinen loppuselvitys hankkeen kokonaiskustannuksista.

Selityksen mukaan hankkeen etenemistä on seurattu säännöllisesti mm. viikoittain kokoontuneessa projektiryhmässä, jossa ovat olleet mukana myös projektipäällikkö sekä toimitusjohtaja. Hankkeen valvonnassa on käytetty ulkopuolista konsulttia ja riskienhallintasuunnitelma on laadittu hankkeen alkuvaiheessa ja sitä on päivitetty hankkeeseen osallistuneiden tahojen yhteisissä kokouksissa säännöllisesti.

Kun hanke oli viivästynyt, kaupungin lakimiesyksikön suosituksesta KVR-urakoitsijalle ehdotettiin ulkopuolista sovittelua, jonka lopputuloksena syntyi sovintosopimus kesäkuussa 2017. Hankkeen aiemmissa vaiheissa KVR-urakoitsijalle on tehty useita reklamaatioita urakoitsijan vastuulle kuuluvien urakkasuoritusten viivästymisestä tai urakoitsijan ehdottamien ratkaisujen parantamisesta. Lisäksi Tampereen Vesi on omin toimenpitein toteuttanut eräitä urakoitsijalle kuuluvia toimenpiteitä, joilla veden laatu on saatu hankkeessa turvattua.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja on irtisanoutunut tehtävästään 1.2.2018 lukien.  
  
Kaupunginhallituksen lausunto

Kaupunginhallituksen lausunto on seuraava:

”Valtuusto päättää vastuuvapaudesta harkintansa mukaan. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuuston on päätettävä toimenpiteistä, joita epäämisestä aiheutuu. Vastuuvapauden epääminen merkitsee mahdollisuutta ryhtyä asiassa myöhemmin toimenpiteisiin. Jos tilivelvolliselle esitetään myöhemmin vaatimuksia, kysymykseen tulevat mm. rikosasian vireillelaitto tai vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus.

Valmistelun aikana on pyydetty vielä Tampereen Veden nykyisen johdon lausunto entisen toimitusjohtajan selvitykseen. Tarkastuslautakunta on päättänyt teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta. Asiaan liittyvät selvitykset ovat vielä kesken ja siksi tällä hetkellä ei ole riittävää tietoa tapahtumien kulusta ja niistä mahdollisista tilivelvollisten väitetyistä teoista tai laiminlyönneistä, jotka voisivat perustaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Tämän johdosta vastuuvapautta ei tule tässä vaiheessa myöntää muistutuksessa esitetyille henkilöille. Asia tulee saattaa uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kun tarvittavat lisäselvitykset ovat valmistuneet.”

Tarkastuslautakunnan valmistelu

Tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle oma päätösehdotus niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta.
 
Tilintarkastajan antaman muistutuksen katsotaan tarkoittavan sitä, että esitetyn teon tai laiminlyönnin johdosta ryhdytään kunnan edun vaatimiin toimiin tai harkitaan, onko niihin ryhdyttävä. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajien esitykseen, vaan lautakunta tekee oman päätösesityksensä valtuustolle tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen hankkimiensa lisäselvitysten perusteella. Valtuusto päättää vastuuvapaudesta oman harkintansa mukaan.

Vahingonkorvauslain mukaan virkamies, joka työssään aiheuttaa vahinkoa virheellään tai laiminlyönnillään, on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi vahingonkorvauslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Vastuuta ei ole tilanteessa, jos virkamiehen viaksi jää vain lievä tuottamus. Sama vastuu koskee julkisyhteisön luottamushenkilöä luottamustoimessaan.

Tarkastuslautakunta perustaa esityksensä tilintarkastuskertomuksen jälkeen hankittuihin liitteissä esitettäviin selityksiin, kaupunginhallituksen lausuntoon, erityistilintarkastuksen raporttiin sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaisen toimitusjohtajan haastatteluun.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen v. 2013 - 31.5.2017 asti toimineen johtokunnan järjestämisvastuulla ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen ei ole riittävällä tavalla pystynyt ajoissa osoittamaan Kaupinojan vedenottamon riskejä ja/tai johtokunta ei ole riittävästi reagoinut saamiinsa tietoihin hankkeen etenemisestä. Johtokunta on toiminut virheellisesti, kun se ei ole kirjannut kokouspöytäkirjaan toimitusjohtajan katsauksia.

Vaikka johtokunnan toiminnassa on ollut sisäisen valvonnan näkökulmasta merkittäviä puutteita, näyttöä vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttavista virheistä ja laiminlyönneistä ei ole esitettävissä. Johtokunta on toiminut toimitusjohtajan tietojen varassa.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan johtokunnalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Hankkeen valmistuminen on viivästynyt jo yli kaksi vuotta. Tällä hetkellä vedenottamon tuotantokapasiteetti on vain noin puolet suunnitellusta ja vesilaitos neuvottelee eri ratkaisuvaihtoehdoista konsortion kanssa. Hankkeen loppuunsaattaminen on arvioitu maksavan vielä miljoonia.

Hankkeen viivästyminen on merkittävä, tuotanto on merkittävästi alhaisempi kuin oli suunniteltu ja kustannukset tulevat ylittymään. Tämän vuoksi toimitusjohtajan vastuuvapauden ratkaisemisen osalta on tarpeen odottaa hankkeen valmistumista. Sen jälkeen voidaan tehdä taloudellinen loppuselvitys hankkeen kokonaiskustannuksista ja harkita vastuuvapauden myöntäminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on seurata ja arvioida liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaoston tulee varmistaa johtokuntien riittävää asiantuntemusta ja tarvittaessa järjestää koulutusta johtokuntien jäsenille

Esteellisyys

  • Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Erja Viitala lisäsi päätösehdotukseensa ponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"Konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on seurata ja arvioida liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaoston tulee varmistaa johtokuntien riittävää asiantuntemusta ja tarvittaessa järjestää koulutusta johtokuntien jäsenille."

Lisäksi todettiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen kirje 29.5.2018 sekä Pekka Pesosen toimittama lisäselvitys.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.