Tarkastuslautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Anomus uuden tarkastuksen tekemisestä Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraushankkeeseen 

TRE:8280/02.02.02/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Econet Groupin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi on lähettänyt tarkastuslautakunnalle kirjeen, jossa hän esittää, että Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeeseen olisi tarpeen tehdä uusi tarkastus.

Tarkastuslautakunta teetti keväällä erityistilintarkastuksen em. hankkeeseen selvittääkseen tarkemmin vastuuvapauden myöntämiseen harkintaan liittyviä seikkoja. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018, että Tampereen Veden johtokunnan jäsenille myönnetään vastuuvapaus ja Veden toimitusjohtajan osalta vastuuvapauden myöntäminen saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa oman tehtävänsä osalta, jolloin asiaan palataan hankkeen valmistuttua

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen Econet Groupin lähettämän kirjeen ja toteaa, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Econet Group Oy toimitusjohtaja Matti Leppäniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.