Tarkastuslautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tarkastustoimen v. 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma, palvelu- ja vuosisuunnitelmat ym. 

TRE:5534/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050-552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattaminen on myös tarkastuslautakunnan tehtävä.

Mikäli kunnalla on kattamatonta alijäämää taseessaan, tulee tarkastuslautakunnan arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tampereella taseessa ei ole alijäämää.

Toiminnan painopisteet

Valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita peruskaupungin lisäksi kuntakonsernille ja tarkastuslautakunta arvioi näiden toteutumista. Kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi on osa tarkastuslautakunnan toimintaa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös strategian toteutumista sekä tavoitteiden strategianmukaisuutta.

Tarkastuslautakunnan alaisessa tarkastustoimessa on neljä työntekijää. Vakanssien lukumäärissä ei ennakoida muutoksia suunnitelmakaudella.

Toiminnalliset tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, asettamisprosessiin, raportointijärjestelmiin ja toteutumiseen sekä johtamiseen kaupungin organisaatiossa ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan vaikuttavuudesta. Työtään tarkastuslautakunta tekee myös naapurikuntien tarkastuslautakuntien ja suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa sekä Tampereen yliopiston arvioinnin erikoiskurssin opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävä on luoda edellytykset kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon ja talouden tarkastukseen.

Talousarvioehdotus vuodelle 2019

Tilintarkastuspalveluihin esitetään varattavaksi 62 000 euroa. Liikelaitosten tilintarkastuspalvelut laskutetaan suoraan liikelaitoksilta. Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen kokonaismäärä on sitova valtuustoon ja tarkastuslautakuntaan nähden. Tarkastustoimen kokonaismenot vuodelle 2019 ovat 417 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakuntaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.