Tarkastuslautakunta, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018 

TRE:6426/14.02.00/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pyh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja KPMG Oy Ab:n hallitukset hyväksyivät 21.8.2018 sulautumis­suunnitelman, jonka mukaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Taustana sulautumiselle on JHT-lain (laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta), tilintarkastuslain ja kuntalain uudistukset sekä konsernirakenteen selkiyttäminen.

1.1.2016 voimaan tulleen JHT-lain siirtymäsäännöksen myötä JHTT-yhteisönä toimimisen hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta lain voimaantulosta. Tämän jälkeen JHTT-yhteisönä toimimisen hyväksyminen lakkaa. 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaan JHT-, HT- ja KHT-tarkastajat työskentelevät tilintarkastusyhteisössä, jolloin erillisiä KHT-yhteisöjä ja JHTT-yhteisöjä ei tarvita. Saman lain siirtymäsäännöksessä todetaan, että mikäli muussa laissa tai asetuksessa säädetään JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön valinnasta, voidaan lain voimaan tultua valita JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee tällöin olla JHT- tai JHTT-tilintarkastaja.

Aikaisemmin JHTT-yhteisönä toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy rekisteröitiin tilintarkastus-yhteisöksi 5.12.2017. Nykyisen kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Vastaavasti kirkkolain 15 luvun 4 §:n mukaisesti evankelisluterilaisten seurakuntien tilintarkastukseen sovelletaan JHT-lakia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tytäryhteisöt, omistajaohjaus