Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vammaispoliittisen ohjelman ja esteettömyysohjelman tarpeellisuus 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Perustelut

Tampereen strategiaan 2030 on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Tampereen strategiassa on määritelty kaupungille visio ja tavoiteltavat tulokset, jotka ilmaisevat, millainen Tampere on vuonna 2030, kun strategia on toteutunut. Strategiassa määritellään myös strategiset painopisteet sekä valtuustokauden tavoitteet ja mittarit, jotka kertovat, miten strategiaa toteutetaan ja miten strategian toteutumista seurataan. Lisäksi strategiassa määritellään sen toteuttamista tukevat kaupungin toimintatavat.

Strategian keskeisiä sisältöjä tarkennetaan lautakuntien osalta toimenpiteiksi palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Strategisia tavoitteita ja linjauksia asetetaan lisäksi myös pormestariohjelmassa sekä erilaisissa erillisohjelmissa ja -suunnitelmissa, joista osa on lakisääteisiä ja osa tarvelähtöisesti laadittuja.

Suositus on, että erillisohjelmien laadinnassa keskitytään lakisääteisiin erillisohjelmiin ja muiden aiemmin erillisohjelmissa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulisi sisältyä yleisellä tasolla strategiaan sekä tarkemmalla tavoite- ja toimenpidetasolla lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin.

Vammaisneuvoston näkökulmasta keskeiset erillisohjelmat ovat olleet etenkin vammaispoliittinen ohjelma, sekä esteettömyysohjelma. Kumpikaan näistä erillisohjelmista ei ole lakisääteinen. Molempien erillisohjelmien ohjelmakausi on päättynyt.

Vammais- ja esteettömyysasiamies esittelee kokouksessa aiempien vammaispoliittisen ohjelman ja esteettömyysohjelman teemojen näkyvyyttä strategiassa sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto käy keskustelun ja tekee esityksen uusien vammaispoliittisen ohjelman sekä esteettömyysohjelman laadinnan tarpeellisuudesta.

Päätös

Vammaisneuvosto esittää, että uuden esteettömyyslainsäädännön ja saavutettavuuslainsäädännön
vuoksi esteettömyysohjelma päivitetään vuoden 2018 aikana.
Vammaisneuvosto esittää, että päivitystyöstä vastaa vammais- ja esteettömyysasiamies yhteistyössä vammaisneuvoston ja
esteettömyystyöryhmän kanssa ja päivitystyössä hyödynnetään työryhmätyöskentelymuotoisesti ja kommentointiin tarvittavia asiantuntijoita.
Vammaispoliittisen ohjelman päivitystä on vammaisneuvoston näkemyksen mukaan syytä lykätä. Vammaispoliittisen
ohjelman päivittäminen on ajankohtaista, kun sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen aikataulu on varmistunut
ja uudistuksen vaikutuksesta vammaispalveluihin, sekä näihin liittyvään tehtävänjakoon on tarjolla selkeää ja varmaa tietoa.
Päättyneen vammaispoliittisen ohjelman toteutumattomat toimenpiteet tulee kuitenkin vammaisneuvoston mukaan
tarkastaa ja tehdä viipymättä tarvittavat toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi niiltä osin, kuin asetetut toimenpiteet
ovat ajankohtaisia. Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelmasta vammaisneuvosto haluaa esittelyn kokouksessa suunnitelman
päivityksen yhteydessä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)