Vammaisneuvosto, kokous 15.1.2019

§ 5 Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilla on lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma laadittuna vuosille 2017 - 2021. Yhdenvertaisuusuunnitteluun on vuosien 2017 ja 2018 aikana saatu uusia ohjeita ja työkaluja osana Kuntaliiton ja Oikeusministeriön hallinnoimaa Rainbow Rights- hanketta, jossa Tampere on toiminut yhtenä pilottikuntana. Hankkeen myötä yhdenvertaisuusosaaminen ja tieto Tampereen kaupungilla on vahvistunut ja on noussut selvä tarve päivittää voimassaoleva yhdenvertaisuussuunnitelma uusien laadittujen ohjeiden ja suositusten mukaiseksi. Vuosi 2019 on voimassaolevan suunnitelman puolivälissä ja ohjelman päivittäminen kauden puolivälissä on perusteltua.

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 20.6.2018 §46  todennut uuden esteettömyysohjelman laadinnan tarpeelliseksi. Aiemman esteettömyysohjelman voimassaoloaika päättyi vuona 2016. Koska esteettömyys on merkittävä yhdenvertaisuuden osa-alue ja uuden lainsäädännön myötä myös digitaalisten palveluiden saavutettavuus, digitaalinen esteettömyys, nousee yhdeksi yhdenvertaisuuden keskeiseksi teemaksi, on perusteltua liittää esteettömyys ja saavutettavuus osaksi lakisääteistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa aiempaa vahvemmin. Esteettömyys ja saavutettavuustavoitteiden ja -toimenpiteiden liittäminen osaksi yhdenvertaisuusuunnitelmaa lisää yhdenvertaisuussuunnitelman lakisääteisyyden vuoksi näiden näkökulmien painoarvoa. Lakisääteistä velvoitetta laatia erillinen esteettömyys- tai saavutettavuusohjelma ei kunnilla ole.

Vammais- ja esteettömyysasiamies esittelee nykyisen yhdenvertaisuussuunnitelman sekä Rainbow Rights- hankkeen myötä tulleita suosituksia ja suunnitelman em. ohjelmien yhdistämiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto esittää kantanaan, että esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulmien korostamiseksi kaikessa kaupungin suunnittelussa ko. näkökulmat tulisi päivityksen yhteydessä sisällyttää lakisääteiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan erillisohjelmien sijaan.

Tiedoksi

Leena Viitasaari