Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Käyttäjien osallistaminen vammaispalvelujen kilpailutuksissa 

TRE:210/00.01.03/2017

Perustelut

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista §108:n mukaan palvelujen käyttäjien tarpeet tulee ottaa huomioon hankinnoissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja käyttäjiä on kuultava osana hankintamenettelyä.
Hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät. Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.
Vaikeavammaisten palveluasuminen, päivätoiminta, palveluasuminen omaan kotiin -palvelut järjestetään Tampereen kaupungilla ostopalveluna. Koska palveluntuotanto hankitaan oman organisaation ulkopuolelta, on noudatettava hankintalain säädöksiä. Edellä mainitut palvelut on kilpailutettu seutukunnallisesti 2014. Sopimuskausi optioineen päättyy 31.12.2018 ja palveluiden kilpailuttaminen on ajankohtaista. Tampereen kaupunki on palveluasumista kilpailuttaessaan kokeillut uusia käyttäjien osallistamisen tapoja ja näitä tapoja tullaan soveltuvin osin käyttämään myös tulevissa kilpailutuksissa. Osallistamisen tapoja voidaan myös kokeilla laajemmin, muokata tai ottaa käyttöön tapauskohtaisesti. Vammaisneuvoston osallistuminen palveluiden valmisteluun ja seurantaan on uuden kuntalain 28§:n mukaan aiempaa merkityksellisemmässä roolissa.

Hankintatiimistä  Eija Uurtamo esittelee osallistamisen vaihtoehtoja yleisesti  sekä toteutuneissa hankinnoissa käytettyja osallistamistapoja (esimerkkinä Pappilanpuisto).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Eija Uurtamo, Suunnittelija
  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto käy keskustelua ja ottaa kantaa hankintoihin liittyvistä osallistamisen tavoista sekä vammaisneuvoston roolista hankinnoissa.

Päätös

Vammaisneuvosto kuuli Eija Uurtamon esittelyn vammaispalveluiden hankinnoissa käytetyistä osallistamisen tavoista. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että palvelunkäyttäjien lisäksi myös vammaisneuvosto osallistuu hankintaprosesseihin.

Vammaisneuvoston rooli korostuu etenkin laajoissa monen kunnan yhteishankinnoissa. Tärkeinpänä kuitenkin pidetään, että palveluiden käyttäjät itse osallistetaan hankintoihin sen kaikissa vaiheissa ja palautetta palveluiden laadusta sekä asiakastyytyväisyydesta kerätään säännöllisesti ja asiakas huomioiden sopivin menetelmin esim. vertaisarvioijaa hyödyntäen.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä ja Sirpa Virtanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mattila Päivi, Uurtamo Eija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)