Vammaisneuvosto, kokous 19.5.2020

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Vammaisneuvosto on päättänyt vuoden 2020 kokouksistaan 21.1.2020 § 6. Tuolloin päätettiin, että vammaisneuvoston kokoukset pidetään tiistaisin klo 14:00 Tammerkosken istuntosalissa.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia.

Koronavirustilanteesta johtuen vammaisneuvoston kokouspaikka ja -tapa on toistaiseksi sähköinen kokous.
 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.