Vanhusneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 6 Niemenrannan raitiotiehankkeen katu - ja rakennussuunnitelmat

TRE:7847/10.03.02/2018

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Federleynkadun katusuunnitelma nro 1.20/16841 välillä Sellupuisto – Niemenrannanaukio, Niemenrannanaukion katusuunnitelma nro 1.20/20596 ja Kehyskadun katusuunnitelma nro 1.20/16842, Niemenrannan kaupunginosassa             

Niemenrannan alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat lännessä Sellupuiston ja idässä Lielahdenkadun kiertoliittymän väliselle alueelle. Raitiotie sijoittuu Federleynkadulle Sellupuiston ja Niemenrannanaukion väliselle osuudelle noin 625 metrin matkalle ja tämän jälkeen raitiotie jatkuu Niemenrannanaukion poikki Kehyskadulle. Kehyskadulla raitiotie sijoittuu Niemenrannanaukion ja Lielahdenkadun väliselle osuudelle noin 180 metrin matkalle.

Kaduista on laadittu katusuunnitelmat, joissa on esitetty mm. raitiotien sijoittuminen katutilassa, katujen korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelman mukaan raitiotie sijaitsee Federleynkadulla sekä Kehyskadulla ajoradalla ja ko. kadut ovat sekaliikennekatuja jatkossa. Raitiotie muodostaa yhtenäisen reitin asuinalueen läpi, mutta katusuunnitelman mukaan yleinen läpiajoliikenne moottoriajoneuvoilla kielletään katuosuudella Niemenvainionkatu – Kehyskatu osoittamalla Federleynkadun itäpää ainoastaan joukkoliikenteelle.

Raitiotien toteuttaminen Niemenrannan alueelle edellyttää pääsääntöisesti ainoastaan raitiotiekiskojen ym. teknisten rakenteiden sijoittamista nykyisien ajoratojen yhteyteen ja muutoksilla ei ole oleellista vaikutusta alueen kevyen liikenteen verkostoon. Federleynkadun ja Kehyskadun pääsääntöisesti 8,00 metrin levyiset ajoradat sekä katujen reunassa sijaitsevat erilliset pyörätiet ja jalkakäytävät säilyvät nykyisellään.

Niemenrannan alueelle sijoittuu yksi raitiotiepysäkki ja se sijaitsee Kehyskadulla Pikkuniemenkujan ja Niemenrannanaukion välisellä osuudella. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri, molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä.

Raitiotien korkeusasema mukailee alueen nykyisiä kadunpinnanmuotoja ja pintavesien kuivatus katualueella hoidetaan olemassa olevalla hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Niemenrannan alueen suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 11,2 M€ (617 euroa/m2), joka sisältää raitiotien päällysrakenteen, tekniset järjestelmät, raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen, sähkönsyöttöaseman, raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu- ja maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Kustannusarvio sisältää myös muut kuin raitiotiehen liittyvät katu- ja maarakentamisen kustannukset, kuten Niemenrannanaukiolla raitiotiealueen ulkopuoliset aukion pintarakenteet. Kustannukset sekä niiden jako tarkentuu elokuuhun 2020 mennessä. Raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä (raitiotien rakentamisen aiheuttamat välttämättömät muutokset, joilla varmistetaan kadun toimivuus ja turvallisuus) laaditaan erilliset rakennussuunnitelmat.

Kustannukset jakaantuvat kohdekohtaisesti seuraavasti:

Federleynkadun kustannusarvio välillä Sellupuisto – Niemenrannanaukio on noin 6,2 M€ (542 euroa/m2).

Niemenrannanaukion kustannusarvio on noin 0,6 M€ (361 euroa/m2), johon sisältyy myös raitiotiealueen ulkopuoliset aukion pintarakenteet ja raitiotiehankkeen ulkopuolisten kustannusten arvioidaan olevan noin 130 000 €.

Kehyskadun kustannusarvio on noin 4,4 M€ (870 euroa/m2).

Katusuunnitelmista on laadittu yritysvaikutusten arviointi, joka on esitetty liitteessä. Arvioinnin perusteella Federleynkadun ja Kehyskadun raitiotien katusuunnitelmien toteuttamisella on positiiviset yritysvaikutukset. Raitiotie lisää Niemenrannan alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa, mikä tukee myös alueen yritystoimintaa. Alueen nykyiset palveluyrittäjät arvioivat raitiotien rakentamisen hyödyttävän omaa yritystoimintaansa. Raitiotien arvioidaan lisäävän alueelle rakentuvien asuntojen ja liiketilojen kysyntää.

Negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle voi aiheutua raitiotien rakentamisesta. Negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää työnaikaisten liikennejärjestelyjen hyvällä suunnittelulla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa sekä tiedottamalla ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen vaiheista ja vaikutuksista.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 12.12. – 30.12.2018. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty yksi muistutus ja annettu kolme lausuntoa.

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta haluaa selvittää vanhusneuvoston kannan Niemenrannan suunnitelmiin. Suunnitelmia on esittelemässä Markus Kytölä Pöyry Oy:ltä. Vanhusneuvosto merkitsee alustuksen tiedoksi ja kommentoi sitä.