Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 6 Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi 

TRE:938/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899  ja praktikkoeläinlääkäri JyrkiHaapasalmi, puh. 040 806 4269, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain ja toimittaa selvitys suunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle. Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015 - 2019 laadittiin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2015 - 2019 perusteella. Uusi valvontasuunnitelma laadittiin vuosille 2020 - 2024. Toiminta-alueeseen on kuulunut v 2015 alkaen Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Elintarvikehuoneistojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 1187 kpl. Niistä valvontasuunnitelman mukaisia suunnitelmallisia tarkastuksia oli 1028 kpl ja niihin liittyviä uusintatarkastuksia 122 kpl. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia tehtiin 1028 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli 69%.

Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä 354 440 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on myös tupakkalain mukainen valvonta sekä lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden valvonta. Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 131 kpl. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen tupakkalain mukaisten tarkastusten mukainen toteuma oli 74 %. 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntilupien käsittelystä kertyi tuloja 12 200 € ja vuosittaisista valvontamaksuista 251 500 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Tampereen ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkäreiden toimesta tehtiin hyötyeläinten sairaskäyntejä 1 522 kpl, joilla hoidettiin 4 581 eläintä. Ei-hyötyeläinten sairaskäyntejä tehtiin 1 050 kpl ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 9 346 kpl, joilla hoidettiin yhteensä 10 748 eläintä.

Päivystys suurten eläinten eläinlääkäripalvelujen osalta hoidettiin itse oman alueen sisällä niin että vuorotellen yksi alueen eläinlääkäreistä päivysti. Päivystysaikana tehtiin 415 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 578 eläintä.

Pirtevan kanssa oli edelleen voimassa kiiretilanteessa mahdollisuus avunpyyntöön, tällaisia tilanteita ei vuoden aikana tullut.

Eläinlääkäreiden vastaanotoilta klinikka- ja laitemaksutulot olivat koko alueelta 48 171,89 €. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Pieneläinten päivystysaikainen (arkisin klo 15 – 08, viikonloppuisin ja arkipyhisin) hoito järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n (Evidensia Tampere, Evidensia Toijala ja Evidensia Hattulan Eläinsairaala) kanssa koko päivystysaluetta koskien. Evidensialla aloitti Tampereella 18.10.2019 Eläinsairaala Veter ympärivuorokautisen päivystyksen.

Vuonna 2019 Evidensia Oy:n vastaanotoilla (Tampere, Toijala ja Hattula) kävi yhteensä 2808 lemmikkieläintä päivystysaikana.

Tampereen alueen valvontaeläinlääkärit ottivat vastaan epäilyilmoituksia/ toimenpidepyyntöjä eläinsuojelulain vastaisesta eläinten kohtelusta 467 kpl.

Valvontaeläinlääkärit tekivät 573 kpl eläinsuojelutarkastuskäyntejä ja muita valtion määräämiä viranomaistehtäviä 46 kpl.

Eläinsuojelutarkastusten perusteella annettiin eläinsuojelulain 40§:n mukaisia neuvoja 100 tapauksessa ja 42§:n mukaisia määräyksiä ja kieltoja 29 tapauksessa. 44§:n mukaisiin kiiretoimiin ryhdyttiin 13 tapauksessa. Poliisille tehtiin tutkintapyyntö neljästä tapauksesta.

Sivutuotelaitostarkastuksia, salmonellavalvontakäyntejä, vierasainevalvontaohjelmiin liittyviä näytteenottoja, sekä elävien eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia tehtiin vuoden aikana 46 kpl. Laittomasti tuotuihin eläimiin liittyviä tarkastuksia tehtiin 9 kpl.

Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 527 kpl. Näistä suunnitelmallisia tarkastuksia oli 306 kpl. Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 221 kpl. Suurimman tehtäväkokonaisuuden ei-suunnitelmallisen valvonnan puolella muodostivat asunnontarkastukset, joita tehtiin 130 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten osuus oli 58 prosenttia. Asunnontarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 25 prosenttia.

Terveydensuojelussa kirjattiin yhteydenottoja, neuvontaa, kyselyitä, selvityspyyntöjä, saatuja selvityksiä sekä terveyshaittaepäilyjä ja valituksia yhteensä 2716 kpl. Neuvotteluja kirjattiin 207 kpl. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja niiden selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Terveydensuojelun huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa on tavoitteellisesti lisätty mm. sidosryhmäyhteistyöllä ja lausuntomenettelyllä. Lausuntoja annettiin 114 kpl.

Tupakkalain 79 §:n mukaisia asuntoyhteisöjen tupakointikieltopäätöksiä tehtiin 8 kpl.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteuma oli 67 prosenttia. Terveydensuojelun tulot olivat yhteensä 129 078 euroa yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon.

Valvontatiedot kirjattiin vuonna 2019 kahteen tietojärjestelmään. Tampereen oma tietojärjestelmä Facta toimii edelleen laskutuksessa ja arkistoinnissa. Samaan aikaan valvontatietoa on kirjattu valtakunnalliseen VATI-tietojärjestelmään, joka on edelleen hyvin keskeneräinen. VATI-järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa ja sen käyttöönotto on vienyt paljon työaikaa. Moninkertainen tietojen kirjaaminen vien paljon työaikaa, mistä johtuen esim. kirjattavien merkintöjen määrää on vähennetty (esim. yhteydenotot). 

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2019 sekä siihen liittyvät raportit on esitetty liiteasiakirjassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi vuodelta 2019 hyväksytään.

Raportti toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Janne Saari, Sonja Harmaala ja Jyri Kankila poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Satu Virtaranta, Tarja Hartikainen, Jyrki Haapasalmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)