Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 7 Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi, Halime Oy 

TRE:6044/06.10.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö, Merja.Bojang@tampere.fi

Perustelut

Suunnitelman mukainen tarkastus

Halime Oy:n myymälään Alanya Oriental Market, Puutarhakatu 14, suoritettiin Tampereen elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 14.5.2019. Tarkastuksella todettiin epäkohtia tilojen, laitteiden ja työvälineiden puhtaudessa, henkilökunnan perehdytyksessä, elintarvikkeiden lämpötilaseurannassa sekä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Liite 1. Tarkastusraportti, tapahtumatunnus 1031555.

Uusintatarkastus

Myymälään 18.6.2019 tehdyllä uusintatarkastuksella todettiin, että epäkohtia ei ole kehotuksesta ja neuvonnasta huolimatta korjattu. Liite 2. Tarkastusraportti, tapahtumatunnus 1041562. Tarkastuksen yhteydessä todettiin myös, että kohteen kylmälaitteet olivat pois päältä ja myyntikalusteissa säilytettävien elintarvikkeiden kylmäketju oli katkennut. Asian korjaamiseksi annettiin erillinen määräys, Dnro TRE:4380/06.10.01/2019. Tarkastuksen yhteydessä käsiteltiin myös myymälään kohdistuneita asiakasvalituksia, joiden mukaan myymälän elintarvikkeita varastoitaisiin ulkona. Tarkastuksella todettiin asiakasvalitusten olleen aiheellisia.

Kuuleminen

Halime Oy:lle lähetettiin 5.7.2019 asiaan liittyvä kuulemiskirje, missä toimijaa on kuultu elintarvikelain 55§:n mukaisesta määräyksestä ja elintarvikelain 68§:n mukaisesta uhkasakosta. Toimijalle annettiin mahdollisuus antaa vastine esitetyistä epäkohdista, annettavasta määräyksestä ja määräajasta, mahdollisesta uhkasakosta, sekä maksukyvystä. Liite 3. Kuuleminen.
Toimija ei toimittanut asiaan vastinetta määräaikaan, 15.8.2019 mennessä.

Uusintatarkastus

Myymälään tehtiin toinen uusintatarkastus 20.8.2019. Liite 4. Tarkastuskertomus, tapahtumatunnus 1063789. Tarkastuksella todettiin, että toimija ei edelleenkään ole korjannut epäkohtia.
Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta toimija ei ollut korjannut toiminnassa havaittuja epäkohtia. Koska toimija ei ollut itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, oli epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Toimijan kanssa pidettiin palaveri elintarvikevalvonnassa 30.8.2019. Palaverissa käsiteltiin tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Mukana palaverissa oli ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, ympäristöinsinööri Tuiija-Leena Sahlstedt ja toimijan edustaja.

Määräys

Halime Oy:lle toimitettiin 3.9.2019 päivätty määräys asioiden korjaamiseksi Liite 5 Määräys (TRE:5338/06.10.01/2019). Siinä määrättiin seuraavaa:
1.Kylmänä säilytettävien ja myytävien elintarvikkeiden lämpötilojen seurantaa on tehtävä päivittäin. Elintarvikkeiden varastointi- ja myyntilämpötilat on kirjattava ylös suunnitelmallisesti. Poikkeamat on korjattava aina välittömästi ja tehdyt korjaavat toimenpiteet on kirjattava omavalvonnan kirjanpitoon.
2. Tilat, työvälineet ja laitteet on puhdistettava välittömästi ja elintarvikehuoneisto on pidettävä kokonaisuudessaan puhtaana. Tilat on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Tiloissa ei saa säilyttää ylimääräisiä tavaroita. Toimijan tulee myös aloittaa suunnitelmallinen pintahygienianäytteenotto. Näytteenoton tulokset ja aina tarvittaessa tehdyt korjaavat toimenpiteet on kirjattava omavalvontasuunnitelman liitteeksi.
3. Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pakkausmerkintöjen tulee vastata tuotteen sisältöä. Pakkaus-merkintöjen tulee olla helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Toimijan on varmistettava, että kaikissa pakattuina myytävissä elintarvikkeissa on suomenkieliset pakkausmerkinnät. Toimijan on huolehdittava, että allergeenit ja allergisoivat ainesosat on korostettu ainesosaluettelossa.
4. Kaikki myymälän työntekijät on perehdytettävä elintarvikehuoneiston oma-valvontaan riittävällä tavalla. Toimipaikassa työskentelevien ja elintarvikkeiden kanssa työskentelevien henkilöiden on tunnettava työhönsä liittyvät oma-valvontavastuut. Kohteen omavalvontavastaavan tulee olla riittävän koulutettu tehtäväänsä.
5. Elintarvikkeet tulee varastoida elintarvikehuoneistossa.
Epäkohdat oli korjattava 15.9.2019 mennessä.

Uusintatarkastus

Myymälään tehtiin uusintatarkastus 19.9.2019. Liite 6. Tarkastuskertomus, tapahtumatunnus 1075317. Tarkastuksella todettiin, että epäkohdat oli korjattu riittävälle tasolle lukuun ottamatta elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä todettuja epäkohtia.

Historia pakkausmerkintöjen osalta

Toimijaa on huomautettu tai toimijalle on annettu korjauskehotus useasti pakkausmerkintöjen puutteista jo vuosina 2014-2019. Elintarvikevalvonta on myös aiemmin ryhtynyt pakkokeinoihin vuonna 2018 asian kuntoon saattamiseksi.

Tarkastuksilla 10.9.2014, 08.09.2015, 26.11.2016, 21.01.2016, 13.12.2016 ja 15.5.2017 toimijalle on annettu huomautus pakkausmerkintöjen puutteellisuudesta. Tarkastuksilla 29.03.2017 ja 9.11.2017 on annettu korjauskehotus asian kuntoon saattamiseksi.

28.1.2018 on kuultu määräyksestä ja uhkasakosta. Koska 21.02.2018 seurantatarkastuksella ei oltu tehty korjaavia toimenpiteitä eikä annettu vastinetta kuulemiskirjeeseen, on toimijalle annettu 6.4.2018 päivätty määräys (TRE:3625/06.10.01/2018). Asiakirja palautui postissa 2.5.2018, kun sitä ei oltu noudettu. Määräys toimitettiin toimijalle seurantatarkastuksen yhteydessä 17.5.2018. Tarkastuksella todettiin, että korjattavia asioita ei oltu laitettu kuntoon.

24.5.2018 pidettiin neuvottelu myymälän vastaavan kanssa. Neuvottelussa vastaava lupasi, että pakkausmerkinnät saatetaan lain mukaisiksi. 1.6.2018 seurantatarkastuksella havaittiin, että suurin osa myynnissä olleista tuotteista oli edelleen ilman pakkausmerkintöjä. Neuvoteltiin uudelleen toimijan kanssa ja sovittiin vielä lyhyestä lisäajasta pakkausmerkintöjen kuntoon saattamiseksi. 18.6.2018 tehdyllä seurantatarkastuksella tuotteiden pakkausmerkinnöissä oli edelleen pieniä epäkohtia. Elintarvikevalvonta antoi korjauskehotuksen asian kuntoon saattamiseksi. Todettiin, että mikäli toimija ei korjaa puutteita annetussa määräajassa Tampereen kaupungin ympäristöterveys ryhtyy uudelleen elintarvikelain mukaisiin hallinnollisiin pakkokeinoihin.

Halime Oy on neuvotteluissa toistuvasti luvannut saattaa pakkausmerkinnät lainmukaiseksi näin kuitenkaan toimimatta.

Lainsäädäntöä

EU:n elintarviketietoasetuksessa, 9 artikla määritetään elintarvikkeen pakkauksessa ilmoitettavat pakolliset tiedot. Yksikielisessä kunnassa merkintöjen tulee olla vähintään kyseisen kunnan kielellä, Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014),4 §.

Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pakkausmerkintöjen tulee vastata tuotteen sisältöä. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Toimijan on varmistettava, että kaikissa pakattuina myytävissä elintarvikkeissa on suomenkieliset pakkausmerkinnät. Toimijan on huolehdittava, että allergeenit ja allergisoivat ainesosat on korostettu ainesosaluettelossa.

Elintarvikelain 55 §:n perusteella valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muutoin elintarvikemääräysten vastaisia.

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla (ETL, §68). Uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttämisuhkaa koskevissa asioissa noudatetaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Osa liitteistä sisältää henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internetsivuilla.

Perustelut uhkasakolle

Suunnitelmallisista tarkastuksista, uusintatarkastuksista, neuvonnasta, opastuksesta, kehotuksista ja määräyksestä huolimatta Halime Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska toimija ei ole itse ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin pakkausmerkinnöissä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitetun määräyksen tehostamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 68 §:n mukainen uhkasakko.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö, Merja.Bojang@tampere.fi

Elintarvikelain 55 § perusteella 3.9.2019 annettu määräys (TRE:5338/06.10.01/2019) uudistetaan seuraavan kohdan osalta

3. Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pakkausmerkintöjen tulee vastata tuotteen sisältöä. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Toimijan on varmistettava, että kaikissa pakattuina myytävissä elintarvikkeissa on suomenkieliset pakkausmerkinnät. Toimijan on huolehdittava, että allergeenit ja allergisoivat ainesosat on korostettu ainesosaluettelossa.

sekä asetetaan velvoitteen tehosteeksi Halime Oy:lle 20 000 euron uhkasakko, mikäli asetettua määräystä ei ole noudatettu yhden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Raija Toivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöinsinööri Satu Virtaranta puh. 0504620477, ympäristöinsinööri Tuija-Leena Sahlstedt puh. 0408016257, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 0408016103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto päätti kokouksessaan 10.10.2019 §35, että Halime Oy:lle, Y-tunnus 2495013-1, Elintarvikelain 55 § perusteella 3.9.2019 annettu määräys (TRE:5338/06.10.01/2019) uudistetaan seuraavan kohdan osalta

3. Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset. Pakkausmerkintöjen tulee vastata tuotteen sisältöä. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Toimijan on varmistettava, että kaikissa pakattuina myytävissä elintarvikkeissa on suomenkieliset pakkausmerkinnät. Toimijan on huolehdittava, että allergeenit ja allergisoivat ainesosat on korostettu ainesosaluettelossa.

ja että Halime Oy:lle asetetaan uhkasakko elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitetun määräyksen tehostamiseksi.

Myymälään tehtiin tarkastus 3.12.2019. Tarkastuksella todettiin, että Halime Oy ei ole noudattanut päävelvoitetta.

Halime Oy:tä on kuultu kirjeellä uhkasakon tuomitsemisesta maksuun 20.12.2019 (Dnro TRE: 6044/06.10.01/2019). Kuulemisessa on ilmoitettu, että kirjallinen selvitys tulee toimittaa 31.1.2020 mennessä asiaa käsittelevälle valvontaviranomaiselle. Halime Oy ei ole toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen määräaikaan mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikka kirjallista vastinetta ei olisikaan toimitettu määräaikaan mennessä.

Myymälään tehtiin uusintatarkastus 13.2.2020. Tarkastuksella todettiin, että päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Halime Oy:lle elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitetun määräyksen tehostamiseksi  annettu elintarvikelain 68 §:n mukainen 20 000 euron uhkasakko tuomitaan maksuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi perustelukohtaan teksin, joka lisätiin pöytäkirjaan: "Myymälään tehtiin uusintatarkastus 13.2.2020. Tarkastuksella todettiin, että päävelvoitetta ei ole noudatettu."

Tiedoksi

Toimija saantitodistuksella, Merja Bojang, Tuija-Leena Sahlstedt, Satu Virtaranta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.