Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 13.2.2020

§ 5 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen 

TRE:951/00.02.01/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, Ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, Praktikkoeläinlääkäri Jyrki Haapasalmi 040 806 4269, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan jaosto voi päättää hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksen osalta toimii jaoston alaisena.

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto on siirtänyt toimivaltaa ympäristöterveyden viranhaltijoille tässä mainitussa lainsäädännössä: Terveydensuojelulaki (763/1994), Terveydensuojeluasetus (1280/1994), STM:n asetus talousvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015), STM:n asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2011), STM:n asetus yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008), STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008), STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002), Tupakkalaki (549/2016), Lääkelaki (395/1987) ja Elintarvikelaki (23/2006).

Delegointeja on tarkistettu elintarvikelain 61§ ja 61a§, tupakkalain 44 §,45 § ja 79 § sekä lääkelain 54a § vuoksi.  Elintarvikelain muutos (1397/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Lakiin on lisätty 61§ ja 61a§.

Tupakkalain 44 §, 45 § sekä lääkelain 54a § toimivalta esitetään annettavaksi kaikille viranhaltijoille, kun se aikaisemmin on ollut vain esimiehillä.

Tupakalain 79 § mukainen toimivalta esitetään siirrettäväksi toimielimeltä esimiestason viranhaltijoille. Kun tupakkalain 79 § mukaisen kiellon (ns. parveketupakointikielto) määrää toimielin, viranomaisen on saatava vastaukset kuulemisiin sekä pyydettyihin lisäselvityksiin tiettyyn määräpäivään mennessä tai muutoin käsittely siirtyy kahdella kuukaudella eteenpäin (jaoston kokoukset 2 kuukauden välein). Tässä välissä voi tulla muutoksia osakkeenomistajiin tai asukasluetteloon. Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle sujuvoittaisi tupakointikieltohakemusten käsittelyä. Tämä näkyisi luvan hakijalle nopeampina luvan käsittelyaikoina. Jaoston käsittelyyn valmistautuminen vie enemmän aikaa kuin viranhaltijapäätös. Tupakointikieltojen siirtäminen jaostolta viranhaltijalle vapauttaisi aikaa valmistelusta valvontatyöhön.  

Ehdotus tarkistetuiksi toimivallansiirroiksi on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston liitteen mukaiset toimivallan siirrot tulevat voimaan 1.3.2020.

Tämä päätös kumoaa alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksen 13.12.2018 § 29.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kapa_kehys_yte, Kari Kankaala, päätöksenteon tuki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.