Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 5 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen huoneistoparvekkeille - Asunto Oy Osmonpirtti 

TRE:7855/11.02.01/2018

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Tiina Leppänen, p. 050 521 5172 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 040 077 9998, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, p. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Osmonpirtti, Pohjolankatu 6-8, 33500 Tampere, on toimittanut 29.11.2018 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 17.7.2018, yhtiöjärjestys, asukas- ja osakeluettelot, kuulemisasiakirjat, julkisivu- pohja- ja asemapiirustukset sekä selvitys tupakansavun kulkeutumisesta parvekkeilta asuntoihin ja toisille parvekkeille. Lisäksi hakija on toimittanut Pirkanmaan Käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 14.11.2018), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.

Asunto Oy Osmonpirtti on kuusikerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on yhteensä 84 huoneistoa ja 48 pääosin lasitettua parveketta. Parvekkeet sijaitsevat päällekkäin kahdeksassa pystylinjassa. Vierekkäisten parvekkeiden etäisyys toisistaan on noin 6 metriä. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaa saadaan ikkunakarmien venttiileistä. Osassa huoneistoja on myös vanhoja kylmäkaapin ilma-aukkoja, jotka voivat toimia osaltaan korvausilmareitteinä. Parvekelasien liittymät parvekelaattaan ja muihin rakenteisiin eivät ole tiiviitä, eivätkä myöskään parvekelasien saumat. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeilta muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Osmonpirtti on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille ja vastaus pyydettiin 11.5.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 55 huoneistosta. Parveketupakointikieltohakemusta puolsi 42 huoneistoa ja vastusti 12 huoneistoa. Yksi huoneisto ei ottanut kantaa puolesta eikä vastaan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.7.2018 käsiteltiin tupakointikiellon hakemista huoneistoparvekkeille. Kiellon hakemista puolsi 20 689 ääntä ja vastusti 10 353 ääntä. Äänestystuloksen perusteella Asunto Oy Osmonpirtti päätti hakea tupakointikieltoa taloyhtiön huoneistoparvekkeille.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asunto Oy Osmonpirtti on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen pohjapiirustusten ja julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat päällekkäisissä parvekelinjoissa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös sisältää liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (JulkL § 24).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Määrätään Asunto Oy Osmonpirtin hakemuksesta tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Pohjolankatu 6-8, 33500 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 19.4.2018, 15 §) mukaisesti ollen 800 €. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Bojang, Hanna Lundström, Tuula Sillanpää, satu Touronen-Paimensalo, Tiina Leppänen, saantitodistuksella Asunto Oy Osmonpirtti/isännöitsijä Mika Niemi, Lännen Isännöintipalvelu Oy. Asunto Oy Osmonpirtin osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto