Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 14.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Saarenkuokka  

TRE:3813/11.02.01/2018

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Terveysinsinööri Tuula Sillanpää, puh. 050 5545 899 ja terveystarkastaja Satu Touronen-Paimensalo, puh. 040 077 9998,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Saarenkuokka, Saarenvainionkatu 15, 33710 Tampere, on toimittanut 18.5.2018 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistoparvekkeilla ja asuinhuoneistojen sisätiloissa. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ote varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta, taloyhtiön yhtiöjärjestys, osakeluettelo, selvitys asukkaiden ja osakkaiden kuulemisesta, asukkaiden kuulemislomakkeet sekä selvitys tupakansavun kulkeutumisesta parvekkeilta asuntoihin ja toisille huoneistoparvekkeille. Yhtiökokouksessa 11.12.2017 on päätetty yksimielisesti hakea Tampereen kaupungilta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaista tupakointikieltoa kaikkiin osakashallinnassa oleviin tiloihin eli huoneistoparvekkeille ja asuinhuoneistojen sisätiloihin.

Taloyhtiön isännöitsijä on pyynnöstä täydentänyt hakemusta sähköpostilla 20.11.2018 toimittamalla taloyhtiön julkisivu- ja pohjapiirustukset. Hakemusta on täydennetty 5.2.2019 toimittamalla uusi osakeluettelo ja asukastiedot sekä tiedot vaihtuneiden asukkaiden ja osakkaiden kuulemisesta.

Asunto Oy Saarenkuokka on vuonna 1972 valmistunut kerrostaloyhtiö, mihin kuuluu kolme taloa ja 76 asuinhuoneistoa. Taloyhtiössä on 54 huoneistohallinnassa olevaa parveketta. Osa parvekkeista on lasitettuja.

Huoneistojen ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistoilmanvaihdolla. Tuloilma saadaan korvausilmaventtiileiden sekä tuuletusikkunoiden kautta. Huoneistojen ilmanvaihto on mitoitettu siten, että huoneistoissa vallitsee lievä alipaine ulkoilmaan nähden. Tällöin korvausilmaa huoneistoihin saadaan myös ikkunoiden ja parvekeoven kautta sekä mahdollisten rakenteiden ja ikkunoiden epätiiviyskohtien kautta, jolloin tupakansavu voi kulkeutua parvekkeilta huoneistoihin. Huoneistoparvekkeiden välillä tupakansavun kulkeutuminen on mahdollista myös parvekelasitusten epätiiviydestä johtuen. Edellä mainituista seikoista johtuen tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikieltohakemus asuinhuoneistojen sisätilojen osalta

Tupakkalain mukaan tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Hallituksen esityksen mukaan tupakointi saataisiin kieltää asuinhuoneiston asuintiloissa vain, jos savun kulkeutumista ei voida rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja huoneiston haltijalle on ennen kieltoa varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuntoyhteisön on selvitettävä ennen sisätiloja koskevan tupakointikiellon hakemista, voidaanko savun kulkeutuminen kohtuukustannuksin estää. Asuinhuoneistojen sisätiloja koskevassa kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä on oltava tiedot myös siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista. Käytännössä kohtuukustannuksin voidaan yleensä toteuttaa ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä yksinkertaisia toimenpiteitä. Myös asuinhuoneiston rakenneliitosten tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet voivat olla mahdollisia.

Hakijan toimittamissa selvityksessä ei ole esitetty toimenpiteitä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä ei myöskään ole esitetty, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, eikä arviota näiden toimenpiteiden kustannuksista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Saarenkuokka on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille ja vastaus pyydettiin viimeistään 30.11.2017.  Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautui kuulemislomakkeita yhteensä 23 huoneistolta. Tupakointikiellon hakemista vastusti osittain tai kokonaan kolme vastaajaa ja puolsi 20 vastaajaa.

Asunto-osakeyhtiö on kuullut tupakointikiellon hakemisen jälkeen vaihtuneita osakkaita ja asukkaita 29.1.2019. Kuulemiseen ei saatu vastauksia.

Hakijan kuuleminen koskien hylkäävän päätöksen esittämistä tupakointikieltohakemuksesta asuinhuoneistojen sisätilojen osalta

Ympäristöterveys on kuullut 9.11.2018 päivätyllä kirjeellä Asunto Oy Saarenkuokkaa koskien hylkäävän päätöksen esittämistä tupakkalain 79 §:n mukaiseen tupakointikieltohakemukseen asuinhuoneistojen sisätilojen osalta. Asunto-osakeyhtiö ei ole vastannut kuulemiseen. Samalla on pyydetty taloyhtiön asuinrakennusten julkisivupiirustukset ja pohjapiirustukset vähintään yhden asuinkerroksen osalta rakennusta kohti sekä taloyhtiössä tupakointikieltohakemuksen jättämisen jälkeen vaihtuneiden asukkaiden kuulemiset parveketupakointikiellon määräämistä varten. Nämä tiedot asunto-osakeyhtiö on toimittanut.

Hakijan toimittamissa selvityksessä ei ole esitetty toimenpiteitä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä ei myöskään ole esitetty, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, eikä arviota näiden toimenpiteiden kustannuksista. Näitä asioita ei ilmennyt taloyhtiön toimittamasta tupakointikieltohakemuksesta eikä 17.9.2018 saadusta selvityksestä.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asunto Oy Saarenkuokka on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella parvekkeet sijaitsevat parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntojen sisätiloja koskevan kiellon osalta hakemus on puutteellinen eikä ympäristöterveys katso taloyhtiön toimittamia selvityksiä riittäviksi tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseksi asuinhuoneistojen sisätiloihin.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös sisältää liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (JulkL § 24).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Määrätään Asunto Oy Saarenkuokan hakemuksesta tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Saarenvainionkatu 15, 33710 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville parvekkeille.

Asuinhuoneistojen sisätiloihin haettu tupakointikielto hylätään hakemuksen puutteellisuuden vuoksi.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 19.4.2018, 15 §) mukaisesti ollen 960 €. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi Merja Bojang, Tuula Sillanpää, Tiina Leppänen, Satu Touronen-Paimensalo, saantitodistuksella As Oy Saarenkuokka/isännöitsijä Ville Niemi, Tamis Oy. As Oy Saarenkuokan osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto.