Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 24 Alueellisen ympäristöterveyden jaoston talousarvion hyväksyminen vuosille 2020 - 2021

TRE:3837/02.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö, Merja.Bojang@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksessa tarkoitetut kunnan viranomaisen tehtävät. Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii Tampereen kaupunki.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksessa yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon viranomais-tehtävien hoitamisessa sanotaan kohdassa 7 Talous ja taloudenhoito seuraavaa;Talous ja talouden hoito on osa Tampereen kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston on tehtävä Tampereen kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijakuntien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota.

Yhteistoiminta-alueen kustannusten jako perustuu terveysvalvonnan osalta asiantuntijoiden suoritemääräarviointiin. Eläinlääkintähuollon osalta kustannukset jaetaan eläinlääkärien suhteessa neljälle alueelle (Tampere, Orivesi-Juupajoki, Kangasala-Pälkäne, Valkeakoski-Akaa-Urjala) ja alueiden sisällä eläinlääkintähuollon kuntakohtaisten matkojen suhteessa. Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan koko yhteistoiminta-alueen väestömäärän suhteessa. Hallinnon kustannukset jaetaan yleiseen ympäristöterveyteen ja eläinlääkintähuoltoon henkilöstömäärän suhteessa. 

Henkilöstökustannuksien lisäyksenä on määräaikaisen ympäristöinsinöörin palkkamenot asumisterveydessä, lisäksi kilpailukykysopimuksen loppuminen lisää henkilöstökustannuksia.Ympäristöinsinöörin määräaikainen virka asumisterveyteen perustettiin Ympäristöterveydenhuollon jaoston yksimielisen toivomusponnen seurauksena ( Toivomusponsi kokouksessa 15.2.2018 § 5 Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2017 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi). Tietohallinnon kustannukset ovat nousseet noin 90 tuhatta euroa johtuen palvelujen digitalisaation edellyttämistä palvelualustojen ja järjestelmien uudistamisista.

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarvioesitys v 2020 - 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö, Merja.Bojang@tampere.fi

Vuosien 2020 - 2021 talousarvioesitys hyväksytään liitteen mukaisena jatkokäsittelyä varten.


Yhteistoiminta-alueen kunnilta pyydetään lausuntoa talousarvioesityksestä 1.8.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 5215 184 ja taloussihteeri Tarja Jalo, puh. 040 8016 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksessa tarkoitetut kunnan viranomaisen tehtävät. Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Talousarvion valmistelussa noudatetaan Tampereen kaupungin talousarvion valmisteluohjetta. Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii Tampereen kaupunki.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksessa yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoitamisessa sanotaan kohdassa 7 Talous ja taloudenhoito seuraavaa; Talous ja talouden hoito on osa Tampereen kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston on tehtävä Tampereen kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijakuntien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota.

Yhteistoiminta-alueen kustannusten jako perustuu terveysvalvonnan osalta asiantuntijoiden suoritemääräarviointiin. Eläinlääkintähuollon osalta kustannukset jaetaan eläinlääkärien suhteessa neljälle alueelle (Tampere, Orivesi-Juupajoki, Kangasala-Pälkäne, Valkeakoski-Akaa-Urjala) ja alueiden sisällä eläinlääkintähuollon kuntakohtaisten matkojen suhteessa. Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan koko yhteistoiminta-alueen väestömäärän suhteessa. Hallinnon kustannukset jaetaan yleiseen ympäristöterveyteen ja eläinlääkintähuoltoon henkilöstömäärän suhteessa.

Henkilöstökustannuksien lisäyksenä on määräaikaisen ympäristöinsinöörin palkkamenot asumisterveydessä. Lisäksi kilpailukykysopimuksen loppuminen lisää henkilöstökustannuksia. Ympäristöinsinöörin määräaikainen virka perustettiin asumisterveyteen ympäristöterveydenhuollon jaoston yksimielisen toivomusponnen seurauksena (15.2.2018 § 5, Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2017 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi). Tietohallinnon kustannukset ovat nousseet noin 90.000 euroa johtuen palvelujen digitalisaation edellyttämistä palvelualustojen ja järjestelmien uudistamisista.

Yhteistoiminta-alueen kunnista kaksi jätti lausuntonsa pyydettyyn määräaikaan 1.8.2019 mennessä.

Urjalan kunta 24.6.2019; Kunnanhallitus päätti lausuntonaan Urjalan kunnan puolesta todeta, ettei Urjalan kunnalla ole muutosesityksiä nykytilanteeseen. Urjalan kunta odottaa Tampereen kaupungin järjestävän palvelut kysyntää vastaavasti ja taloudellisesti.

Pälkäneen kunta 27.6.2019; Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan että nykyiseen vuodelle 2019 asetettuun kustannustasoon ei saa tulla nousua.

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston talousarvioesitys v. 2020 - 2021 sekä yhteistoiminta-alueen kuntien lausunnot kokonaisuudessaan ovat liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Vuosien 2020 - 2021 talousarvioesitys hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisena jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhteistoiminta-alueen kunnat, Jukka Männikkö, Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki, Arja Kekäläinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)