Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 29.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 25 Elintarvikelain mukainen määräys ja 68 §:n mukaisen uhkasakon asettaminen

TRE:5156/06.10.01/2019

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hygieenikkoeläinlääkäri Minnami Rainesalo puh. 044 4811092, etunimi.sukunimi@tampere.fi; ympäristöinsinööri Puja Varzeshkhah puh. 040 1789001, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnitelman mukainen tarkastus

Toimijan leipomo-kahvilaan, Hepolamminkatu 37, tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 13.11.2018. Tarkastuksella havaittiin seuraavat epäkohdat, jotka on yksilöity liitteenä olevassa tarkastuskertomuksessa (liite 1):
1. Elintarvikehuoneiston ja laitteiden puhtaudesta ei ole huolehdittu.
2. Tiloissa säilytetään elintarvikkeeksi kelpaamattomia tuotteita.
3. Tiloissa säilytetään päiväyksen ylittäneitä tuotteita.
4. Elintarvikkeissa ei ole riittäviä merkintöjä.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa kuultiin asiassa 4.12.2018 lähetetyllä kuulemiskirjeellä (liite 2), johon saatiin vastine toimijalta 31.12.2018 (liite 3).

Annetut määräykset

Puutteiden korjaamisen varmistamiseksi toimijalle annettiin elintarvikelain 55 §:n mukaiset määräykset (liite 4):
1. Tilat joissa käsitellään ja varastoidaan elintarvikkeita, tulee siivota pinttyneestä liasta sekä sinne kuulumattomista tavaroista.
2. Päiväykset ylittäneet ja merkitsemättömiä elintarvikkeita ei saa säilyttää elintarvikehuoneistossa. Elintarvikehuoneistoon ei saa ottaa vastaan tuotteita joissa on puutteelliset pakkausmerkinnät.
3. Toimijan tulee laatia korjaussuunnitelma koskien elintarvikehuoneiston viallisia koneita ja laitteita. Suunnitelman tulee sisältää lista korjattavista laitteista sekä korjausaikataulu.

Määräyksille annettiin seuraava määräaika: tilat tulee siivota ja puhdistaa, elintarvikkeeksi kelpaamattomat tuotteet poistaa ja korjaussuunnitelma toimittaa Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan elintarvikevalvonta@tampere.fi 31.1.2019. mennessä.

Uusintatarkastus

Toimijan leipomo-kahvilaan tehtiin uusintatarkastus määräysten valvomiseksi 27.2.2019 (tarkastuskertomus liite 5). Uusintatarkastuksella havaittiin, että annettuja määräyksiä ei ollut noudatettu.

Kuuleminen

Toimijalle on lähetetty 2.4.2019 kuulemiskirje (liite 6), jossa on pyydetty ottamaan kantaa havaittuihin epäkohtiin ja ehdotettuun päätökseen 28.4.2019 mennessä. Toimija ei ole lähettänyt vastinetta asiaan liittyen määräaikaan mennessä eikä tämän päätöksen kirjoittamiseen mennessä.

Väliaikainen kielto

Elintarvikkeiden valmistus, maahantuonti, maastavienti, kaupanpito, tarjoilu tai muu luovutus taikka käyttö elintarvikkeen valmistuksessa kiellettiin väliaikaisesti 10.6.2019 elintarvikelain 56 § 2 momentin nojalla toimijan leipomo-kahvilassa osoitteessa Hepolamminkatu 37 33720 Tampere (liite 7).

Kielto on voimassa kunnes epäkohdat on korjattu.

Edellytyksenä toiminnan aloittamiselle uudestaan on:
1. Vanhentuneiden elintarvikkeiden ja merkitsemättömien tai puutteellisilla merkinnöillä varustettujen elintarvikkeiden hävittäminen (hävittäminen tulee voida todentaa esim. kaatopaikkakuitein)
2. Elintarvikehuoneiston pintojen, koneiden, laitteiden ja rakenteiden perinpohjainen siivous ja puhdistaminen ja ylimääräisten, elintarvikehuoneistotoimintaan kuulumattomien tavaroiden poistaminen tiloista
3. Rikkonaisten koneiden, laitteiden ja pintojen korjaaminen/kunnostaminen/vaihtaminen sellaisiksi, että ne ovat ehjät, siistit ja helposti puhtaana pidettävät. Pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä.
4. Käsienpesupisteet on varusteltava asianmukaisesti (saippuaa ja käsipaperia)
5. Siivousvälineiden säilytys on järjestettävä asianmukaiseksi
6. Haittaeläintorjunnan tehostamiseksi on tehtävä toimenpiteitä jotka voi todentaa (esim. syöttien asettaminen, haittaeläintorjuntayrityksen palveluiden ostaminen tms.)
7. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa, sekä pidettävä suunnitelma ajan tasalla.

Toiminnan voi aloittaa uudelleen sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on todennut, että epäkohdat on korjattu. Tarkastus suoritetaan toimijan pyynnöstä.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (elintarvikelaki 78 §).

Seurantakäynti

9.7.2019 ympäristöinsinööri Puja Varzeshkhah ja hygieenikkoeläinlääkäri Minnami Rainesalo kävivät Sauli Cityn leipomossa seurantakäynnillä ja totesivat elintarvikkeiden valmistuksen ja myynnin jatkuvan edelleen annetusta kiellosta huolimatta (liite 8).

Kuuleminen uhkasakosta

12.7.2019 toimijalle postitettiin saantitodistuksella varustettu kirje, missä häntä kuultiin uhkasakon asettamisesta kiellon tehostamiseksi (liite 9). Toimija ei noutanut lähetettyä kirjettä.

12.8.2019 toimijalle luovutettiin henkilökohtaisesti kirje kuulemisesta uhkasakon asettamisesta kiellon tehostamiseksi (liite 10) ja toimija kuittasi kirjeen vastaanotetuksi (liite 11). Kuulemisen määräajaksi asetettiin 19.8.2019, toimija ei ole toimittanut vastinetta kuulemiseen 20.8.2019 mennessä.

Toiminta jatkuu ja sitä mainostetaan

14.8.2019 Hervannan sanomissa mainostettiin lounasta toimijan kahvila-ravintolassa (liite 12).

Perustelut uhkasakolle

Tarkastuksista, neuvonnasta, opastuksesta, kehotuksista ja määräyksistä huolimatta toimija ei ole korjannut tarkastuksilla havaittuja epäkohtia, eikä ole noudattanut 10.6.2019 elintavikelain 56 § 2 momentin nojalla annettua kieltoa. Koska toimija ei ole itse ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, eikä noudattanut toimintaan kohdistuvaa kieltoa, on elintarvikelain 55 § perusteella annettu määräys tarpeen uudistaa ja elintarvikelain 56 § mukainen kielto tarpeen vahvistaa sekä määräyksen tehostamiseksi antaa elintarvikelain 68 §:n mukainen uhkasakko.

Sovellettu lainsäädäntö
Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 2 §, 7 §, 9 §, 10§, 11 §, 16 §, 17 §, 19 §, 20 §, 55 §, 56§,  69 §
Hallintolaki (434/2003) 33 §, 34 §, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3§, 4§, 5§, 11§
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 3 & 5 artikla, liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 7, 14 & 18. artikla
Kuntalaki (410/2015)
Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 13.12.2018 § 29 Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat muun muassa salassa pidettäviä tietoja sisältävät liitteet, tai liitteet, joissa olevien tietojen julkaiseminen verkossa voi vaarantaa yksityisyyden suojaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Ympäristöinsinöörin 10.6.2019 antama väliaikainen kielto vahvistetaan ja elintarvikelain 55 § perusteella annetut määräykset uudistetaan sekä asetetaan velvoitteiden tehosteeksi Sauli Mäkinen Ky:lle 20 000 euron uhkasakko, mikäli asetettuja velvoitteita ei ole korjattu yhden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Uhkasakkoa tehostetaan kuukausittain 2 000 eurolla, jos elintarvikelain alaista toimintaa jatketaan kiellosta huolimatta.

Koska toimija ei ole korjannut elintarvikelain 55 § mukaisesti annettuja määräyksiä elintarvikemääräysten vastaisuuksien poistamiseksi, eikä noudattanut 10.6.2019 annettua väliaikaista toimintakieltoa, elintarvikkeiden valmistus, maahantuonti, maastavienti, kaupanpito, tarjoilu tai muu luovutus taikka käyttö elintarvikkeen valmistuksessa kielletään elintarvikelain 56 §:n nojalla Sauli Mäkinen Ky:n Sauli Cityn leipomo-kahvilassa osoitteessa Hepolamminkatu 37, 33720 Tampere.

Kielto on voimassa kunnes epäkohdat on korjattu.

Edellytyksenä toiminnan aloittamiselle uudestaan on:
1. Vanhentuneiden elintarvikkeiden ja merkitsemättömien tai puutteellisilla merkinnöillä varustettujen elintarvikkeiden hävittäminen (hävittäminen tulee voida todentaa esim. kaatopaikkakuitein)
2. Elintarvikehuoneiston pintojen, koneiden, laitteiden ja rakenteiden perinpohjainen siivous ja puhdistaminen ja ylimääräisten, elintarvikehuoneistotoimintaan kuulumattomien tavaroiden poistaminen tiloista
3. Rikkonaisten koneiden, laitteiden ja pintojen korjaaminen/kunnostaminen/vaihtaminen sellaisiksi, että ne ovat ehjät, siistit ja helposti puhtaana pidettävät. Pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä.
4. Käsienpesupisteet on varusteltava asianmukaisesti (saippuaa ja käsipaperia)
5. Siivousvälineiden säilytys on järjestettävä asianmukaiseksi
6. Haittaeläintorjunnan tehostamiseksi on tehtävä toimenpiteitä jotka voi todentaa (esim. syöttien asettaminen, haittaeläintorjuntayrityksen palveluiden ostaminen tms.)
7. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa, sekä pidettävä suunnitelma ajan tasalla.

Toiminnan voi aloittaa uudelleen sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on todennut, että epäkohdat on korjattu. Tarkastus suoritetaan toimijan pyynnöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sauli City Oy, Merja Bojang, Minnami Rainesalo, Puja Varzeshkhah

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.