Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 170 Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustaminen

TRE:4707/11.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 8062184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

päätösvalmistelusihteeri Jonna Koivumäki, 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Hervannassa sijaitsevan Makkarajärvi-Viitastenperän alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on 85,9 hehtaarin laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelualueena (S). Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä mutta valituksen alaisessa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, jonka tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä. Alue suojellaan myös osana ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriön ”Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle” -kampanjaa, jossa kannustetaan maanomistajia rauhoittamaan alueita luonnonsuojelualueiksi. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan Luonnonsuojelupiiri ry ja Luonnonsuojeluliitto Tampere ry ovat tehneet 6.10.2017 Tampereen kaupungille kuntalaisaloitteen osallistumisesta kampanjaan esimerkiksi Makkarajärvi-Viitastenperän ja Kintulammin alueilla.

Suojelualueen tavoitteena on suojella alueen luonnon, erityisesti vanhan metsän ja soiden ominaispiirteitä ja verkostoa sekä näissä ympäristöissä elävää eliölajistoa. Lisäksi on tarkoituksena säilyttää maisemallisesti, geologisesti ja jäkälä- sekä sammallajistoltaan arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet. Alueen virkistyskäyttö ja polku-, latu- ja ulkoilureittien ylläpito on rauhoitusmääräyksissä huomioitu. Myös marjastus ja sienestys voi alueella jatkua. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistellaan yhdessä intressiryhmien kanssa vuoden 2018 aikana ja se vahvistetaan myöhemmin ELY-keskuksessa. Tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena tulee olemaan alueen runsaan ja todennäköisesti kasvavan virkistyskäytön ohjaaminen sille sopiville alueille ja rakenteille.

Päätettävänä olevat rajausehdotus ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhdessä kiinteistötoimen, liikuntapalveluiden sekä kaupunkiympäristön suunnittelun asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen, viheralueiden ja hulevesien ja liikennesuunnittelun kanssa.Tampereen Taivaltajilta sekä Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriltä ja Luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistykseltä on saatu kommentteja valmistelutyön kuluessa. Tampereen hallintokuntien kesken pidettiin 17.11.2017 palaveri, jonka mukaisesti alueen rajausta ja rauhoitusmääräyksiä on muokattu. Rajausta on tarkennettu luonnonsuojeluohjelman mukaisesta rajauksesta. Tarkennuksia on tehty alueen arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymien pohjalta sekä huomioiden tarkentunut ympäröivien alueiden nykyinen ja tuleva maankäyttö. Alueen keskelle, rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärille siten, että rajauksessa mukana ovat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet lahdenpohjukan ympärillä.

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Tampereella, Hervannassa, noin 12 km Tampereen kaupungin keskustasta kaakkoon Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Kohde on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Metsissä on paikoitellen runsaasti lahopuuta. Alueen pohjoisosissa on myös lehtomaisia piirteitä. Alueen arvoa nostavat useat ojittamattomat suoalueet. Alueella esiintyy niin rämeitä kuin korpiakin.

Alueelta on löydetty kuusi uhanalaisluokitukseen kuuluvaa kääväkäslajia, harvinaisimpana vaarantuneeksi luokiteltu poimukääpä. Alueen kääväkäslajisto on muutenkin edustava, sisältäen huomionarvoisia lajeja yhteensä 27. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja sen rannoilla tavataan EU:n luontodirektiivin liitteen IVb mukaista lajia, sirolampikorentoa. Muuta linnustoa edustavat vanhan metsän lajit, uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä kanahaukka, varpus- ja viirupöllö sekä pohjantikka. Alueella tavataan myös viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan runsaasti vähentyneitä ja siten vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja, hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari, suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viimeksi mainittu on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme kasvupaikkaa, joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki (silmälläpidettäviä, NT) ja alueellisesti uhanalainen harajuuri. Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-oravia ja myös karhuista ja ilveksistä on lukuisia havaintoja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pasi Halme, Katupäällikkö

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Makkarajärvi-Viitastenperän alueelle haetaan liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 85,9 hehtaarin alueelle Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla Tampereen kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Kaisu Anttonen, Mikko Nurminen, Pia Hastio, Anna Henttonen, Anne J. Tuominen, Timo Koski, Ilkka Kotilainen, Petri Pulli/Tampereen Vesi, Katri Jokela, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnosuojelupiiri ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)