Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 1.10.2019

§ 146 Fortum Waste Solutions Oy:n ympäristölupahakemus, Tarastenjärven kierrätyskeskus

TRE:4591/11.01.02/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, p 040 806 3448, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Fortum Waste Solutions Oy:n Tarastenjärven jätteen kierrätyskeskuksen toiminta täyttää oheisen lupapäätöksen määräyksin ympäristönsuojelulain vaatimukset ja lupa voidaan myöntää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Fortum Waste Solutions Oy:lle myönnetään ympäristölupa liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksin. Lisäksi hakijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta.

Päätös

Fortum Waste Solutions Oy:lle myönnetään ympäristölupa liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksin ja liitteeseen kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi hakijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Liitteen 1 'Fortum Tarastenjärven kierrätyskeskus ympäristölupapäätös' Ratkaisu- ja lupamääräys kappaleen kuudes määräys muutetaan seuraavaksi: Piha-alueella tapahtuva jätteen vastaanotto, käsittely ja varastointi on tehtävä asfaltoidulla (tyhjätila < 3 %) tai vastaavalla tavalla päällystetyllä alueella."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu (kapakaava@tampere.fi), Tampereen kaupunki, terveydensuojelu (terveydensuojelu@tampere.fi),Tampereen Vesi liikelaitos (vesi.kirjaamo@tampere.fi), Tampereen kaupungin ilmoitustaulu (kirjaamo@tampere.fi), Palvelupiste Frenckell (palvelupiste.frenckell@tampere.fi), ympäristönsuojelu (ymparistonsuojelu@tampere.fi), Karri Kuusela (karri.kuusela@tampere.fi), Jaana Lappeteläinen (jaana.lappetelainen@tampere.fi)   

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimit-taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.