Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.12.2019

§ 180 Maa-ainesten ottolupahakemus ja ympäristölupahakemus, Tampereen Saarlahden kylän kiinteistöt Hangasvuori 837-715-2-60 ja Putamo 837-715-2-99 

TRE:4619/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, p. 050 521 5186, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaanaan Sora Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhmiseen ja murskaamiseen Tampereen kaupungin Saarlahden kylällä sijaitsevilla kiinteistöillä Hangasvuori 837-715-2-60 ja Putamo 837-715-2-99. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainestenottoalue, jonka aiempi maa-ainestenottolupa on rauennut vuonna 2013. Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa (Dno: TRE:833/11.01.00/2013), mutta sen korvaavaa uutta yhteislupaa haetaan, koska sekä aluerajaus että louhinta ja murskausmäärää muuttuvat merkittävästi aiemmasta. Uuden toiminta-alueen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria ja varsinaisen louhinta-alueen pinta-ala noin kaksi hehtaaria. Haettu ottomäärä on 235 000 k-m3. Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa louhinnalle ja murskaukselle haetaan koko edellä mainitulle ottomäärälle, eli noin 600 000 tonnille. Yhteislupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Myönnetään Kaanaan Sora Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukainen yhteislupa kalliokiven ottamiseen ja murskaamiseen Tampereen kaupungin kiinteistöillä Hangasvuori 837-715-2-60 ja Putamo 837-715-2-99. Lupamääräykset on esitetty liitteenä olevassa lupapäätöksessä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija (kaanaansora(at)gmail.com), Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi), Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu (kapakaava(at)tampere.fi), Tampereen kaupunki, terveydensuojelu (terveydensuojelu(at)tampere.fi), muistutuksen jättäneet, Tampereen kaupungin ilmoitustaulu (kirjaamo(at)tampere.fi), Palvelupiste Frenckell (palvelupiste.frenckell(at)tampere.fi), Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu (ymparistonsuojelu(at)tampere.fi), Mirkka Anttalainen (mirkka.anttalainen(at)tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimit-taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.