Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 98 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien piha-alueen siistimistä ja rakennuksen suojaamista, Ala-Pispala

TRE:4081/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh.040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusinsinööri on 19.5.2017 kehottanut kiinteistön 837-218-1094-11 haltijaa siistimään kiinteistö poistamalla sieltä käytöstä poistettu arkkupakastin, polkupyörät, tiilet, muovitynnyri, puu- ja metallitavara sekä katualueelle ulottuva kasvillisuus. Lisäksi haltijaa on kehotettu suojaamaan säältä rakennuksen vesikatto rakennuksen tuhoutumisen estämiseksi ja sulkemaan rakennuksen aukot ulkopuolisten henkilöiden sisäänpääsyn estämiseksi. Toimenpiteet tuli suorittaa 30.9.2017 mennessä. Kiinteistöhaltijaa on lisäksi kehotettu kunnostamaan kiinteistöllä sijaitseva rakennus sellaiseen kuntoon, että terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset täyttyvät eikä rakennus aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Toimenpiteet tuli tehdä 31.12.2018 mennessä.

Tarkastuksessa 30.1.2018 todettiin, ettei kehotusta oltu noudatettu.    

Kiinteistön haltijoille toimitetun selityspyynnön 2.2.2018 mukaan rakennusvalvonta tulee esittämään, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaisi, ellei asiassa muuta ilmene, kiinteistönhaltija mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1 000) euron sakon uhalla toteuttamaan kehotuksessa mainitut toimenpiteet. Kiinteistön haltijalle on varattu tilaisuus antaa selitys asiassa. Selitystä ei ole annettu.

Kiinteistö tarkastettiin kevätkatselmuksessa 6.5.2019 ja todettiin, ettei kiinteistöä ole siistitty eikä rakennusta korjattu.

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että kiinteistön haltijalle annettaisiin tuhannen (1 000 ) euron sakon uhalla määräys kehotuksessa 19.5.2017 mainitun mukaisesti siistiä kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä käytöstä poistettu arkkupakastin, polkupyörät, tiilet, muovitynnyri, puu- ja metallitavara sekä katualuueelle ulottuva kasvillisuus sekä suojaamaan säältä rakennuksen vesikatto rakennuksen tuhoutumisen estämiseksi ja sulkemaan rakennuksen aukot ulkopuolisten henkilöiden sisäänpääsyn estämiseksi 30.9.2019 mennessä. Määräys ja uhkasakko eivät koske rakennuksen korjaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Lupa-arkkitehti

Kiinteistön haltija velvoitetaan siistimään kiinteistön 837-218-1094-0011 piha-alue poistamalla sieltä käytöstä poistettu arkkupakastin, polkupyörät, tiilet, muovitynnyri, puu- ja metallitavara sekä katualueelle ulottuva kasvillisuus sekä suojaamaan säältä rakennuksen vesikatto rakennuksen tuhoutumisen estämiseksi ja sulkemaan rakennuksen aukot ulkopuolisten henkilöiden sisäänpääsyn estämiseksi 30.9.2019 mennessä tämän velvoitteen mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistönomistaja saantitodistuksella, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.