Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 18.6.2019

§ 96 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021

TRE:3511/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Ryhänen Juho-Pekko, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyvine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Sirniö Ilpo

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavana perjantaina kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)