Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.11.2019

§ 166 Tonttijakoehdotus 9195 - muistutus

TRE:6558/10.01.01/2019

Valmistelija

  • Alarotu Antti, Maanmittausinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Maanmittausinsinööri Antti Alarotu, puh. 040 776 4970, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 79 §:n mukaisesta erillisen tonttijaon hyväksymisestä, kun tonttijaosta on tehty muistutus. Minuntalli Oy on tehnyt muistutuksen liitteenä olevasta tonttijakoehdotuksesta 9195. Muistutus ja siihen annettu vastaus ovat pykälän liitteenä.

Muistutuksen johdosta todetaan, että asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa (MRL 79§). Tontit muodostetaan sen muotoisiksi ja suuruisiksi kuin rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon kannalta on tarkoituksenmukaista (MRA 37§). Tonttijaon 9195 mukaisten tonttien 837-37-5720-8 ja 837-37-5720-9 muodostus on osoitettu hyväksytyn asemakaavan 8519 mukaisesti.

Valituksessa ehdotettu 4 metrin kaistale voimassa olevan tontin 837-37-5720-3 (Minuntalli Oy) ja tonttijaossa muodostettavan tontin 837-37-5720-9 välille ei edistäisi asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaista käyttöä (KTTY-7) tai kiinteistörekisterin selvyyttä, mikäli se jäisi tonttijäännökseksi kahden tontin väliin.

Toinen valituksessa ehdotettu ratkaisu kadun muodostamisesta tonttien väliin ei ole asemakaavan mukaan mahdollista, koska alue on merkitty pääkäyttötarkoituksen KTTY-7 mukaiseen käyttöön, eikä katualueeksi.

Mahdollisten kulkuyhteyksien perustaminen tontin 3 hyväksi, joka estäisi samalla tonttien välisten rajojen aitaamisen, tulee sopia asianosaisten kesken ja mahdolliset rasitteet tulee perustaa kiinteistötoimituksen yhteydessä.

Tonttijaon laatimiskustannukset ovat 1100,00 euroa. Kustannuksista vastaa Tampereen kaupunki.

Jaoston hyväksyttäväksi esitetään liitteenä olevan kartan mukaista tonttijakoa 9195.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tonttijako esitetään tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimasuutta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alarotu Antti, Maanmittausinsinööri

Liitteenä olevan kartan mukainen tonttijako numero 9195 hyväksytään laatimiskustannuksineen. Tämä päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kunta- kunnanosa- kortteli- tontit: 837- 37- 5720- 8 ja 9

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistutuksen tekijä, Eino Jaskari

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus erillisen tonttijaon hyväksymisestä on:

1) samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla;
2) muulla kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
3) kunnalla

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.