Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.5.2020

§ 67 Uhkasakon määrääminen maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettaminen, Kukkola 

TRE:5870/10.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ruonala Heidi, Lakimies, Heidi.Ruonala@tampere.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja, Eija.Muttonen-Mattila@tampere.fi

Kiinteistön   ********* omistaja velvoitetaan siistimään kiinteistön piha-alue sekä poistamaan sieltä purkujäte 31.12.2019 mennessä tämän velvoitteen tehosteeksi asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.f

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaosto on 22.10.2019 § 154 päättänyt, että kiinteistön 837-606-1-83  omistaja velvoitetaan siistimään kiinteistön piha-alue sekä poistamaan sieltä purkujäte 31.12.2019 mennessä tämän velvoitteen tehosteeksi asetettavan tuhannen (1000)  euron sakon uhalla. Suoritetussa tarkastuksessa 5.2.2020 todettiin, että kiinteistöä ei ole siistitty eikä purkujätteitä ole poistettu. Kiinteistön omistajalle on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastinetta ei ole annettu. Tarkastuksessa 8.5.2020 todettiin, että kiinteistöä ei oltu siistitty eikä purkujätteitä oltu poistettu.

Koska asetettua määräystä ei ole määräaikaan mennessä noudatettu, ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että asetettu uhkasakko määrätään maksettavaksi ja kiinteistön omistajalle määrätään uusi kahdentuhannen (2000) euron uhkasakko määräyksen tehosteeksi.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Kiinteistön  837-606-1-83 omistajalle 22.10.2019 § 154 asetettu tuhannen (1 000) euron sakko määrätään maksettavaksi.

Kiinteistön 837-606-1-83 omistaja velvoitetaan siistimään kiinteistön piha-alue sekä poistamaan sieltä purkujäte 31.7.2020 mennessä tämän velvoitteen tehosteeksi asetettavan uuden kahdentuhannen (2 000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Heidi Ruonala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja saantitodistuksella, Heidi Ruonala, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.