Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.5.2020

§ 66 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2020 

TRE:5985/00.00.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Sirniö Ilpo

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoukset syyskaudella 2020 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa, seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

    tiistai 4.8.2020
    tiistai 18.8.2020
    tiistai 1.9.2020
    tiistai 15.9.2020
    tiistai 29.9.2020
    tiistai 20.10.2020
    tiistai 3.11.2020
    tiistai 17.11.2020
    tiistai 1.12.2020
    tiistai 15.12.2020


Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola, Katri Naulo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)