Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 11 Hämeen Kuljetus Oy:n ympäristöluvan muutoshakemus - lausuntopyyntö

TRE:8296/11.01.00/2018

Valmistelija

  • Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastajat Jaana Lappeteläinen, puh. 040 806 3448, Jouni Lehtonen, puh. 050 328 5969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 0401241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunta pyytää Tampereen kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 21.1.2019 mennessä Hämeen Kuljetus Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemuksesta Kangasalla Matkajärvellä lähellä Tampereen kaupungin rajaa Dnro TE 1036/2014.

 

Hämeen Kuljetus Oy:lle on Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa

29.4.2015 § 59 myönnetty 5 vuoden määräaikainen ympäristölupa kiven murskaukseen, mullan valmistukseen vastaanotetuista maa-aineksista ja tuhkasta, haketukseen sekä myöhemmin on myönnetty lupa pulveroidun betonin varastointiin ja murskaukseen.

 

Edellä mainittuun toimintaan toiminnanharjoittaja haluaa lisätä purkubetonin, tiilen, voimalaitostuhkien ja purkuasfaltin jalostuksen / käsittelyn MARA (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017) kelpoiseksi

CE-merkityksi maanrakennustuotteeksi sekä käsittelykentän rakentamisen edellä mainituilla uusiomateriaaleilla. Hakijalla on tarkoitus rakentaa Ruutanan ja Suinulan asemakaava-alueen (Tarastenjärvi) korttelin 8200 ja Piikiventien esitäytöt sekä kenttä ja piha-alueiden ja rakennusten alojen rakennekerrokset (Ruutanantie ja valtatie 9:n välinen alue). Kortteli KTY-8 ei kuulu toiminta-alueeseen. Toimintaa suoritetaan kiinteistöllä 211-

448-1-331, Ruutanantien ja vt 9:n väliselle alueella. Lisäksi lupaan haetaan jatkoa vuoteen 31.12.2030.

 

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnalle annetaan seuraava lausunto

 

Hakemuksen mukaan alueelle rakennetaan maksimissaan 4,3 m:n paksuiset jätekerrokset. Hakemuksessa kerrotaan, ettei kenttää välttämättä päällystetä, vaan peitetään ja todetaan, että haitta-aineiden liukeneminen on merkityksetöntä. Peitetystä rakenteesta haitta-aineita kuitenkin liukenee enemmän kuin päällystetystä, koska pinta ei ole tiivis. Myös mitä massiivisempi rakenne on, sitä enemmän siinä on mahdollisesti liukenevia haitta-aineita.

 

Käytettäville jätemateriaaleille esitetyt raja-arvot ovat MARA-asetuksen mukaiset raja-arvot päällystetylle väylärakenteelle tai teollisuusrakennusten alle, jotka ovat suurempia kuin kenttärakenteelle MARA:ssa asetetut. Hankkeessa kyse on kuitenkin kentästä, ei väylästä. Vaikka alueelle rakennetaan rakennuksia, kaikki jätetäyttö ei jää rakennusten alle. Täytön kerrosvahvuudet ovat suurempia kuin mille raja-arvot on MARA:ssa määritetty.

 

Haitta-aineiden ympäristöön leviämisen estämiseksi tulisikin siksi selvittää laskennallisesti peittämällä tehdyn ja maksimaalisin jätekerroksin (4,3 m) toteutettavan kenttärakenteen haitta-aineiden maksimaalinen liukenevuus ja osoittaa, ettei ko. kenttärakenne aiheuta ympäristön pilaantumista tai raja-arvot pitää määrätä luvassa esitettyä alhaisemmiksi. Jos ei osoiteta laskennallisesti muuta, raja-arvojen tulisi olla korkeintaan MARA:ssa määrätyn peitetyn kenttärakenteen raja-arvojen suuruiset. Samoja MARA:ssa määrättyjä peitetyn kenttärakenteen liukoisuuden raja-arvoja tulisi soveltaa myös alueella hyödynnettäviin pilaantuneisiin maihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö

Lausuntona Kangasalan viranomaislautakunnalle Hämeen Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ymparistonsuojelu@kangasala.fi, Jaana Lappeteläinen, Jouni Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)