Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 10 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

TRE:6518/11.01.00/2018

Valmistelija

  • Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Tiina Ryyppö, puh. 040 806 2138, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 527/2014 202 § nojalla kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on estää ympäristön pilaantumista. Ne ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, jotka täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Tampereen kaupungin voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2013.

Ympäristönsuojelumääräyksiä on tarpeen päivittää ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säädösten muutosten vuoksi. Määräysten päivittämistä on valmisteltu Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöviranhaltijoiden työryhmässä, joka työnsä tuloksena laati luonnoksen uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Kukin kunta on muokannut luonnosta paikalliset olosuhteensa huomioiden.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä perusteluineen on ollut nähtävillä 5.10.-5.11.2018. Luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Ympäristönsuojelumääräysluonnosta ja sen perusteluja on muokattu esityslistan liitteenä olevasta ympäristönsuojeluyksikön vastauksesta ilmi käyvällä tavalla. Lisäksi luonnokseen on yleisiä määräyksiä ja jätevesiä koskevien pykälien osalta tehty pieniä tarkennuksia

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö

Kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitetään liitteenä oleva, saatujen kommenttien pohjalta muokattu ehdotus Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen. Uudistetut ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan 1.4.2019 ja niillä kumotaan aiemmin kaupunginvaltuustossa 27.5.2013 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Tiivistelmä lausunnoista sekä ympäristönsuojeluyksikön vastaukset niihin ovat esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tiina Ryyppö, Harri Willberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)