Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 65 Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

TRE:3160/09.02.02/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Halme Pasi, Katupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Perustelut

Sisäministeriö on 23.4.2018 päivätyllä kirjeellään tiedottanut 15.3.2018 antamastaan asetuksesta pysäköintivirhemaksusta (178/2018), joka tulee voimaan 1.5.2018. Asetukseen on
koottu kaikki voimassa olevat 20 euroa suuremmat pysäköintivirhemaksut. Sisäministeriö on myös tiedottanut mahdollisuudesta toimittaa esitys pysäköintivirhemaksun korottamiseksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.


Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 1 momentin mukaan pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa.
Sisäministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa tai, jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin.


Sisäministeriö on pyytänyt toimittamaan mahdolliset esitykset pysäköintivirhemaksun korottamiseksi 31.1.2019 mennessä. Esitykseen tulee liittää selvitys lain
tarkoittamista liikenteellisistä seikoista, jotka vaativat pysäköintivirhemaksun
korottamista.

 

Katupäällikkö Pasi Halmeen ja lakimies Lassi Anttilan valmistelema ehdotus sisäministeriölle annettavaksi esitykseksi pysäköintivirhemaksujen korottamiseksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan Tampereen kaupunki esittää pysäköintivirhemaksun korottamista Tampereen kaupungin maksuvyöhykkeen 1 alueella 60 eurosta 80 euroon ja muilla alueilla 50 eurosta 60 euroon. Tampereen kaupunki esittää myös, että pysäköintivirhemaksu kiskoliikennettä haittaavasta pysäköinnistä olisi 80 euroa vyöhykkeestä riippumatta.

 

Toissijaisesti Tampereen kaupunki esittää pysäköintivirhemaksun korottamista Tampereen kaupungin maksuvyöhykkeen 1 alueella 60 eurosta 80 euroon ja muilla alueilla 50 eurosta 60 euroon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Sisäministeriölle annetaan liitteen mukainen ehdotus pysäköintivirhemaksun korottamiseksi Tampereen kaupungin alueella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Antti Sirén ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Pasi Halme ja Lassi Anttila olivat paikalla asiantuntijoina asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Antti Sirén ehdotti, että päätösehdotus hylätään. Antti Salonen kannatti Sirénin hylkäysehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Sirénin hylkäysehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Ilpo Sirniö, Matti Höyssä, Ulla Kampman, Erik Lydén, Matti Järvinen, ja Katja Nisumaa-Saarela äänestivät JAA, ja Antti Sirén ja Antti Salonen äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen voittaneen äänin 6 - 2.

Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 2.

Kari Kankaala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäministeriö on 23.4.2018 päivätyllä kirjeellään tiedottanut 15.3.2018 antamastaan asetuksesta pysäköintivirhemaksusta(178/2018) sekä tiedottanut mahdollisuudesta toimittaa esitys pysäköintivirhemaksun korottamiseksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.


Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on päätöksellään 08.01.2019 § 4 hyväksynyt sisäministeriölle annettavan ehdotuksen pysäköintivirhemaksun korottamiseksi Tampereen kaupungin alueella.


Sisäministeriön on antanut 8.3.2019 asetuksen pysäköintivirhemaksusta (283/2019), joka tulee voimaan 1.5.2019 ja kumoaa edellisen sisäministeriön asetuksen pysäköintivirhemaksusta (178/2018). Sisäministeriön 1.5.2019 voimaan tulevassa asetuksessa pysäköintivirhemaksusta todetaan, että pysäköintivirhemaksu on Tampereella 60 euroa, mutta 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä kuitenkin 80 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (283/2019) merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Pasi Halme, Kari Kannisto, Lassi Anttila, Heidi Ruonala, Milko Tietäväinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)