Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 144 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston toimivallansiirtojen muuttaminen

TRE:1832/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 13.11.2018 § 248 päättänyt toimivaltansa siirtämisestä viranhaltijoille. Delegointeja tarkastettiin ja lautakunnan delegoinnista muun muassa poistettiin ympäristö- ja rakennusjaoston kanssa päällekäin olleet ajoneuvojen siirroista annetun lain mukaiset toimivallansiirrot. Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen siirtoa. Jaoston delegointia tulee tältä osin muuttaa siten, että jatkossakin rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän rakennuttamisjohtajalla on päätösvalta päättää lain 6 §:n 1 momentin mukaisesta lähisiirrosta, jos ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle.

Lisäksi delegointia muutetaan siten, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukainen osoitemerkintää koskeva päätösvalta, joka on ollut siirrettynä kaupungingeodeetille poistetaan. Asetuksen kohta tarkoittaa konkreettista merkintää rakennuksessa. Osoitteesta päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan ja on lautakunnan päätöksellä 13.11.2018 siirretty kaupungingeodeetille. Osoitemerkintää koskeva delegointi on tarpeeton.

Muilta osin ympäristö- ja rakennusjaoston toimivallan siirrot rakennusvalvonnan, ympäristösnsuojelun, kaupunkimittauksen ja katutilavalvonnan viranhaltijoille säilyvät ennallaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kari Kankaala, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston liitteen mukaiset toimivallan siirrot päätetään tulemaan voimaan välittömästi.

Tämä päätös kumoaa ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksen 21.8.2018 § 104.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pasi Halme, Milko Tietäväinen, Lassi Anttila, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.