Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 16 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien luvattomien rakennelmien poistamista, Viiala 

TRE:865/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suoritetussa tarkastuksessa 07.03.2019 todettiin, että kiinteistölle 837-055-5237-1 on rakennettu rakennuksen länsipuolelle parakkeja ja itäpuolelle pressukatos, joille ei ole haettu lupaa. Lisäksi kiinteistön pihaalueelle on rakennettu konteista varastotila ja katos. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen julkisivut ovat huonokuntoiset.

Kiinteistön haltijaa on 8.3.2019 kehotettu poistamaan luvattomasti rakennetut parakit, pressukatos sekä konttikatos. Nämä toimenpiteet tuli suorittaa 31.8.2019 mennessä. Lisäksi kiinteistön haltijaa kehotettiin kunnostamaan rakennuksen julkisivut. Julkisivujen kunnostamisen määräaika on 31.5.2020 mennessä.

Suoritetussa tarkastuksessa 6.9.2019 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu parakkien, pressukatoksen ja konttikatoksen osalta. Kiinteistön haltijalle annettiin puhelimitse lisäaikaa 31.12.2019 asti poistaa parakit, pressukatos sekä konttikatos. Suoritetussa tarkastuksessa 10.1.2020 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu parakkien, pressukatoksen sekä konttikatoksen osalta.

Rakennusvalvonta esittää, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaisi kiinteistön haltijan maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1000) euron sakon uhalla poistamaan luvattomasti rakennetut parakit, pressukatos sekä konttikatos 31.5.2020 mennessä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistön 837-055-5237-1 haltija velvoitetaan mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla poistamaan kiinteistölle luvattomasti rakennetut parakit, pressukatos sekä konttikatos 31.5.2020 mennessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksin, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.