Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 4.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 87 Maa-ainesten ottolupahakemus, Saarlahden kylä, tila Putamo 2:99

TRE:878/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, p. 050 521 5186, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 806 3149, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Perustelut

Kaanaan Kaivin Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista ottamislupaa hiekan ja soran ottamiseen Tampereen kaupungin Saarlahden kylän tilalle Putamo 2:99. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainestenottoalue, jonka aiempi ottolupa (Dno YLA 2732/632/01) on rauennut vuonna 2011. Ottoalueen pinta-ala on noin 2,5 ha ja haettu ottomäärä on 68 000 m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Myönnetään Kaanaan Kaivin Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa hiekan ja soran ottamiseen Tampereen kaupungin Saarlahden kylän tilalla Putamo 2:99. Lupamääräykset on esitetty liitteenä olevassa lupapäätöksessä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi), Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu (kapakaava(at)tampere.fi), Tampereen kaupunki, terveydensuojelu (terveydensuojelu(at)tampere.fi), Tampereen kaupungin ilmoitustaulu (kirjaamo(at)tampere.fi), Palvelupiste Frenckell (palvelupiste.frenckell(at)tampere.fi), Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu (ymparistonsuojelu(at)tampere.fi), Mirkka Anttalainen (mirkka.anttalainen(at)tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.