Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.11.2019

§ 160 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristölupahakemus, Lamminpään krematorio

TRE:3875/11.01.00/2015

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Veera Intihar, p. 040 800 4993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho- Pekko Ryhänen, p. 040 8063 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä on jättänyt Lamminpään krematorion ympäristölupahakemuksen ympäristö- ja rakennusjaostolle 27.5.2015. Krematorio sijaitsee Lamminpään hautausmaalla kiinteistöillä 837-601-4-506 ja 837-601-4-507 osoitteessa Rauhantie 1. Hakija on 9.4.2019 saapuneella sähköpostilla peruuttanut ympäristölupahakemuksen, koska tuhkauksia ei ole tehty vuoden 2013 jälkeen eikä niitä näillä tietoa jatketa. Tämän johdosta hakemuksen käsittely Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa päätetään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Lamminpään krematoriota koskevan ympäristölupahakemuksen käsittely raukeaa.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on ympäristö- ja rakennusjaoston 10.3.2015 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen. Taksan mukaan, jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksutaulukon mukaisesta maksusta 50 prosenttia. Krematorion lupamaksun suuruus on taksan mukaan 3240 €, joten peruutetun hakemuksen käsittelymaksu on siten 1620 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot 3.8.2016 lähteneillä lausuntopyynnöillä Tampereen kaupungin maankäytön suunnitteluyksiköltä ja terveydensuojeluyksiköltä sekä Ylöjärven kaupungin ympäristötoimelta. Maankäytön suunnittelun lausunto saapui 15.8.2016 ja siinä todetaan, että toiminta on yleiskaavan mukaista eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa. Terveydensuojeluyksikkö sekä Ylöjärven kaupungin ympäristötoimi eivät jättäneet lausuntoa.

Hakemus on kuulutettu Tampereen kaupungin virallisella ilmoitustaululla 4.8.-2.9.2016. Hakemuksesta ei tehty yhtään muistutusta eikä annettu yhtään mielipidettä.

Tiedoksi

Hakija (Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, PL 266, 33101 Tampere), Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@elykeskus.fi), Tampereen kaupunki yleiskaava (yleiskaavoitus@tampere.fi), Tampereen kaupunki terveydensuojelu (terveydensuojelu@tampere.fi), Ylöjärven kaupungin ympäristötoimi (ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimit-taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.