Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 172 Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta koskien pohjavedenpinnan mahdollista alentamista Sulkavuoren alueella sekä valmistelulupaa

TRE:8017/11.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristötarkastaja Sanna Markkanen p. 050 524 2536, ympäristötarkastaja Pasi Päivärinne p. 050 521 5187, ympäristötarkastaja Ari Elsilä p. 050 521 5149 ja ympäristötarkastaja Salla Leppänen p. 040 800 4975, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

päätösvalmistelusihteeri Jonna Koivumäki p. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vesilain mukaisesta hakemuksesta (LSSAVI/3616/2017). Lausuntoa pyydetään 7.12.2017 mennessä. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee vesilain mukaista lupaa pohjaveden pinnan mahdolliselle alentamiselle Sulkavuoren alueella sekä valmistelulupaa.

Keskusjätevedenpuhdistamo on tarkoitus rakentaa Sulkavuoreen louhittavaan kalliotilaan. Kalliotilan louhinta saattaa alentaa kallioperässä olevan pohjaveden pintaa ja tämä alennus saattaa aiheuttaa vesilaissa luvanvaraiseksi säädettyä haitallista vaikutusta. Puhdistamotila on tarkoitus louhia korkeusasemaan keskimäärin 50 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Kalliotilan pinta-ala on noin 320 m x 210 m.

Hakemuksen mukaan kalliopohjaveden mahdollisella alenemisella ei ole vaikutusta kalliopinnan yläpuoliseen maaperässä olevaan pohjaveden korkeuteen.

Louhittavan kalliotilan lähellä, Sulkavuoren päällä on vanha kaatopaikka, jonka haitta-aineiden mahdollinen kulkeutuminen kohti kalliotilaa pyritään estämään injektoimalla tiivis yhtenäinen vyöhyke kalliotilan ja kaatopaikan väliseen kallioon. Haitta-aineiden kulkeutumisen tarkkailemiseksi on esitetty tarkkailuohjelma.

Hakemuksen mukaan tässä lupahakemuksessa käsiteltävällä hankkeella ei ole vaikutuksia vesistöihin (järvi ja purot), eikä hankkeen vaikutusalueella ole vesilain tarkoittamaa pohjavesiesiintymää (pohjavesialue). Louhintatyön aikaiset kuivatusvedet johdetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Louhinnasta aiheutuville melu-, pöly- ja tärinävaikutuksille annetaan määräykset erillisessä melupäätöksessä.

Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa sekä valmistelulupa seuraavin huomioin ja ehdoin:

  • Lupakäsittelyssä tulee huomioida vanhaa kaatopaikkaa koskeva pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätös ja siinä annettavat määräykset. Kaatopaikan PIMA-ilmoitus on tällä hetkellä käsittelyssä Pirkanmaan ELY-keskuksessa. PIMA-kunnostus ja puhdistamon rakentaminen vaikuttavat toisiinsa, joten näitä on tarpeen tarkastella kokonaisuutena.

  • Poikkeamatilanteita varten tulee laatia toimintasuunnitelma. Tällainen tilanne voi olla esim. kaatopaikan suotovesien leviäminen alueen ulkopuolelle. Kaatopaikan sisäisessä vedessä on korkeita pitoisuuksia haitta-aineita. Riski haitta-aineiden leviämiseen kasvaa räjäytyksistä aiheutuvan kalliorakoilun myötä sekä pohjavedenpinnan alenemisen myötä. Hakemuksen mukaan odottamattomissa poikkeamatilanteissa tilanteen havaitsija tekee tilannearvion ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla estetään vahingon syntyminen sekä informoi tilaajaa poikkeamasta. Tätä tulee tarkentaa ja miettiä etukäteen toimenpiteet erilaisissa riskitilanteissa.

  • Rakennustöissä muodostuvat lietteet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Louhinnoissa, betonoinneissa ja injektoinneissa muodostuu ravinteikkaita ja voimakkaan emäksisiä lietteitä. Sopivan vastaanottopaikan löytyminen on aikaisemmissa louhintahankkeissa osoittautunut haastavaksi, joten vastaanottopaikka tulee selvittää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

  • Maanpäällisten rakennuskaivantojen vedet tulee käsitellä ennen niiden johtamista maastoon ja maastoon johdettavan veden laatua tulee seurata. Tästä tulee laatia tarkempi suunnitelma, josta käy ilmi, kuinka paljon ja minkä laatuisia vesiä arvioidaan muodostuvan, miten vedet käsitellään, mihin ne johdetaan ja, kuinka poisjohdettavan veden laatua seurataan. Rakennusvaiheen hulevesien laatuun liittyy riski alueella olevasta vanhasta jätetäytöstä ja pilaantuneesta maa-aineksesta. Vesienkäsittely ja purku tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu haittaa (vettymistä tai liettymistä) asemakaavassa tärkeiksi merkittyjen lepakkoalueiden puustolle tai alueen virkistyskäytölle.

  • Rakentamisessa tulee huomioida alueen lepakot. Sulkavuoressa on asemakaavassa (nro 8610) tärkeiksi määriteltyjä lepakkoalueita. Rakentamistoimia kohdistuu alueelle, jolla on kaavassa lepakkomerkintä slep-4. Kyseisellä alueella lepakoiden elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lepakoille suotuisaa puustoa. Näin ollen toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa istuttamaan puustoa poistettujen puiden tilalle. Lisäksi Sulkavuoressa on tärkeänä lepakkoalueena säilytettäviä alueen osia (slep-2). Toimenpidealue on rajattava niin, että lepakoille tärkeä puusto säilyy kyseisen merkinnän omaavilla alueilla.

  • Mikäli vahinko- ym. odottamattomista tilanteista aiheutuu ympäristön pilaantumista, on niistä mahdollisimman nopeasti tiedotettava lupaa ensisijaisesti valvovalle viranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus) sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.

     

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pasi Halme, Katupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys seuraavasti täydennettynä: Hakemuksessa on todettu, että pohjaveden pinnan aleneminen aiheuttaa erittäin pienen riskin energiakaivojen tehokkuuden alenemiseen, mutta tälle ei ole esitetty tarkemmin perusteluja. Hakemusta tulisi täydentää tältä osin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotuksessa mainittuun selvitykseen: "Hakemuksessa on todettu, että pohjaveden pinnan aleneminen aiheuttaa erittäin pienen riskin energiakaivojen tehokkuuden alenemiseen, mutta tälle ei ole esitetty tarkemmin perusteluja. Hakemusta tulisi täydentää tältä osin." Puheenjohtaja totesi lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjalla.

Tiedoksi

Ympäristöneuvos Arto Paananen, arto.paananen@avi.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)