Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 173 Lausunto Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta, Viinikanlahden ja Sulkavuoren välisen jäteveden siirtotunnelin ja purkutunnelin louhinta ja jäteveden siirtotunnelin louhinta Vihiojan alitse sekä valmistelulupa

TRE:8018/11.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristötarkastaja Sanna Markkanen p. 050 524 2536 ja ympäristötarkastaja Salla Leppänen p. 0408004975, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

päätösvalmistelusihteeri Jonna Koivumäki p. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vesilain mukaisesta hakemuksesta (LSSAVI/3667/2017). Lausuntoa pyydetään 7.12.2017 mennessä. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee vesilain mukaista lupaa Viinikanlahden puhdistamon, Vihilahden ja Sulkavuoren väliselle alueelle sijoittuvan jäteveden siirtotunnelin ja purkutunnelin louhintaan ja jäteveden siirtotunnelin louhintaan Vihiojan alitse sekä valmistelulupaa.

Sulkavuoreen suunnitellun jätevedenpuhdistamon ja nykyisen Viinikanlahden puhdistamon välille (pituus noin 2,9 km) ja Sulkavuoresta Vihilahden rantaan (pituus noin 1,3 km) louhittavat kalliotunnelit saattavat alentaa kallioperässä olevan pohjaveden pintaa ja tämä alennus saattaa aiheuttaa vesilaissa luvanvaraiseksi säädettyä haitallista vaikutusta.

Siirtotunnelin linjaus kulkee Viinikanlahdesta kohti Vihilahtea ja yhdistyy siellä Vihiojan kuiluun, josta edelleen suoraan kohti Sulkavuorta purkutunnelin vieressä. Tunnelit kulkevat 30-50 metriä maanpinnan alapuolella. Hakemuksen mukaan kalliopohjaveden mahdollisella alenemisella ei ole merkittävää vaikutusta kalliopinnan yläpuoliseen maaperässä olevaan pohjaveden korkeuteen. Hakemuksen mukaan Viinikanlahden ja Vihilahden välisellä alueella pohjaveden korkeus noudattelee Pyhäjärven vedenpinnan korkeutta.

Tunnelin mahdolliseksi vaikutusalueeksi kalliopohjaveteen on arvioitu 100 metriä tunnelilinjasta. Tunneleiden lähialueella on hakijan tietojen mukaan 6 energiakaivoa, yksi porakaivo ja kaksi suunniteltua energiakaivoa. Vaikutusalueella olevien energiakaivojen pinnankorkeuksia on esitetty tarkkailtavaksi tarkkailusuunnitelmassa. Mahdolliset yksityiset haitankärsijät voivat vesilain mukaan myös sopia luvanhakijan kanssa mahdollisista haitoista. Tarkkailusuunnitelmassa on esitetty myös vaikutusalueen rakennusten painumaseurantaa.

Hakemuksen mukaan tunneleiden louhinnalla ei ole vaikutuksia vesistöihin (järvi ja purot), eikä hankkeen vaikutusalueella ole vesilain tarkoittamaa pohjavesiesiintymää (pohjavesialue). Louhintatyön aikaiset kuivatusvedet johdetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Louhinnasta aiheutuville melu-, pöly- ja tärinävaikutuksille annetaan määräykset erillisessä melupäätöksessä.

Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa sekä valmistelulupa seuraavin huomioin ja ehdoin:

  • Rakennustöissä muodostuvat lietteet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Sopivan vastaanottopaikan löytyminen on aikaisemmissa louhintahankkeissa osoittautunut haastavaksi, joten vastaanottopaikka tulee selvittää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

  • Maanpäällisten rakennuskaivantojen vedet tulee selkeyttää ennen niiden johtamista sadevesiviemäreihin ja sieltä vesistöön. Rakentamisen aikaisten vesien hallinnasta tulee laatia tarkempi suunnitelma, josta käy ilmi, kuinka paljon ja minkä laatuisia vesiä arvioidaan muodostuvan, miten vedet käsitellään, mihin ne johdetaan ja, kuinka poisjohdettavan veden laatua seurataan.

  • Rakennustöihin liittyvä puuston poisto on tarpeen tehdä lintujen pesimäajan sekä vilkkaimman virkistyskäyttökauden ulkopuolella, syys-maaliskuun välisenä aikana.

  • Vihilahdessa tapahtuvissa rakennustöissä tulee huomioida alueen lepakot ja kynäjalavat. Suunnitelmien mukaan rakentamistoimia kohdistuu alueelle, jolla on kaavassa (nro 8611) lepakkomerkintä slep-4. Kyseisellä alueella lepakoiden elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lepakoille suotuisaa puustoa. Näin ollen toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa istuttamaan puustoa poistettujen puiden tilalle. Toimenpidealueiden vieressä on tärkeänä lepakkoalueena säilytettäviä alueen osia (slep-2) ja aluetta, jolla sijaitsee kynäjalavia (s-2). Toimenpidealue on rajattava niin, että puusto säilyy kyseisen merkinnän omaavilla alueilla. Lisäksi kantakaupungin yleiskaavaan on Vihilahden alueelle merkitty keskuspuistoverkosto ja ekologinen yhteys Vihiojalle, joten alueen puustoa tulee säästää niin paljon kuin mahdollista.

  • Mikäli vahinko- ym. odottamattomista tilanteista aiheutuu ympäristön pilaantumista, on niistä mahdollisimman nopeasti tiedotettava lupaa ensisijaisesti valvovalle viranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus) sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.

     

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pasi Halme, Katupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lupahakemuksesta annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys seuraavasti täydennettynä: Hakemuksessa on todettu, että pohjaveden pinnan aleneminen aiheuttaa erittäin pienen riskin energiakaivojen tehokkuuden alenemiseen, mutta tälle ei ole esitetty tarkemmin perusteluja. Hakemusta tulisi täydentää tältä osin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotuksessa mainittuun selvitykseen: "Hakemuksessa on todettu, että pohjaveden pinnan aleneminen aiheuttaa erittäin pienen riskin energiakaivojen tehokkuuden alenemiseen, mutta tälle ei ole esitetty tarkemmin perusteluja. Hakemusta tulisi täydentää tältä osin." Puheenjohtaja totesi lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjalla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)