Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 NCC Industry Oy:n, Rudus Oy:n ja YIT Suomi Oy:n louhinta- ja murskaustoimintojen sekä jätteen käsittelytoimintojen ympäristölupien muuttamista/peruuttamista koskeva vireillepano ja siihen liittyvä selvityspyyntö

TRE:8462/11.01.02/2018

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, p. 040 8063 448, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja SLL:n Tampereen yhdistys ry ovat pyytäneet Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostoa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti ottamaan uudelleentarkasteluun ja muuttamaan Kintulammia ympäröivien louhimoiden ympäristöluvat. Asia on tullut vireille 28.12.2018. Samaa ovat esittäneet Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto YIT Infra Oy:n ympäristöluvan muuttamista ja NCC Industry Oy:n maa-aineslupahakemusta koskevissa lausunnoissaan. Myös muutamassa YIT Infra Oy:n lupahakemuksesta annetussa muistutuksessa ja mielipiteessä asia tuotiin esiin.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n nojalla lupaviranomaisen on asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen, haitankärsijän taikka rekisteröidyn yhdistyksen aloitteesta muutettava lupaa muun muassa, jos toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia, toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen tai luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa tai valtioneuvoston asetuksessa annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista kuultava toiminnanharjoittajia ja esitettävä näille tarvittaessa yksilöity pyyntö toimittaa luvan muuttamisen perusteen ja tarpeen arvioimiseksi tarpeelliset selvitykset. Mikäli toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupia muuttamalla, voi lupaviranomainen peruuttaa luvat ympäristönsuojelulain 93 §:n nojalla. Ympäristö- ja rakennusjaosto pyytää NCC Industry Oy:ltä, Rudus Oy:ltä ja YIT Suomi Oy:ltä ja/tai ko. toimintakiinteistöjen haltijoilta selvitystä siitä:

  • Kuinka louhinta- ja murskaustoiminta on toteutettavissa siten, että valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimoiden ympäristönsuojeluvaatimuksista asetetut velvoitteet ja raja-arvot esim. melulle ja vähimmäisetäisyyksille häiriintyviin kohteisiin täyttyvät.
  • Kuinka louhinta- ja murskaustoiminta sekä kierrätysainesten käsittelytoiminta on järjestettävissä siten, etteivät toiminnat estä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 toteuttamista ja alueisiin rajoittuvan luonnonsuojelu- ja virkistysalueen käyttöä ja kehittämistä, aiheuta haittaa luonnonmonimuotoisuudelle tai luontoarvojen säilyttämiselle tai aiheuta luonnon pirstoutumista.
  • Mikä on alueiden nykyinen ottotilanne, jäljellä olevan kiviaineksen määrä ja ottotoiminnan aikajänne.
  • Mikä on toimijoiden louhinta-, murskaus- ja jätteenkäsittelytoimintojen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7–12 ja maksimiäänitaso LAlmax.  Päiväajan keskiäänitaso ja maksimiäänitaso tulee mallintaa jokaiselle toimijalle erikseen ja kaikkien toimijoiden yhteismeluna toiminnan nykytilanteessa ja louhinnan edetessä. Mallinnuksessa tulee olla mukana kaikki ne päästölähteet, jotka ovat alueilla toiminnassa, esim. murskainten lukumäärä tulee arvioida maksimissaan käytettävien murskainmäärien mukaisesti. Lastaukset ja kuljetukset tulee sisällyttää mallinnukseen.
  • Mikä on retkeily- ja luonnonsuojelualueen kävijöiden kokema melun häiritsevyys ja kiusallisuus (esim. selvitys Ympäristöministeriön raportissa 4/2014 kuvatulla tavalla haastattelututkimuksin).
  • Kuinka louhinta-, murskaus ja jätteenkäsittelytoiminta on järjestettävissä siten, että haitat Kintulammin retkeily- ja virkistykäytölle sekä loma- ja vakituiselle asutukselle ovat mahdollisimman pienet ja vähenevät nykyisestä. Selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä ja päästöjen ja haittojen minimoinnista.

Selvitykset tulee toimittaa 15.5.2019 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto katsoo, että NCC Industry Oy:lle, Rudus Oy:lle ja YIT Suomi Oy:lle myönnettyjä ympäristölupia tulee ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti muuttaa tai mikäli luvan myöntämisedellytyksiä ei ole, luvat tulee ympäristönsuojelulain 93 §:n mukaisesti peruuttaa. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto pyytää NCC Industry Oy:ltä, Rudus Oy:ltä ja YIT Suomi Oy:ltä ja/tai ko. toimintakiinteistöjen haltijoilta perusteluista tarkemmin eriteltyjä selvityksiä 15.5.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

NCC Industry Oy, Rudus Oy, YIT Suomi Oy, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry., SLL:n Tampereen yhdistys ry.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)