Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vaatimus hallintopakon käyttämisestä koskien hulevesiä

TRE:8906/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistön 837-131-0687-2 omistajat ovat kirjeessään 18.5.2016 vaatineet hallintopakon käyttämistä hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi sekä esittäneet vaatimuksia asemakaavan muuttamiseksi muun muassa, koska hulevesien huomiotta jättäminen osoittaa, ettei kaava ole lainmukainen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 12.2.2018 hylännyt vaatimukset asemakaavan muuttamisesta. Kiinteistön omistajat ovat kirjeessään 4.12.2018 vaatineet hulevesimaksun poistamista sekä uudistaneet vaatimuksensa hallintopakon käyttämisestä hulevesien aiheuttaman haitan poistamiseksi heidän tontiltaan. Lisäksi  kiinteistön omistajat ovat sähköpostissa 22.12.2018 vaatineet kiinteistönsä edessä olevan sorakasan päällä kiipeilyn, ajoradan vieressä ja alueella parveilun sekä jätevedenpumppaamolle johtavan tien käytön liukumäkenä kieltämistä.

Siltä osin kuin vaatimukset kohdistuvat hulevesimaksuun, todetaan että asia käsitellään hulevesimaksusta tehtynä muistutuksena, johon annetaan suunnittelupäällikön päätös.

Naapurikiinteistön käytön osalta kaupungilla ei ole toimivaltaa. Tältä osin vaatimukset jätetään tutkimatta.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kaupungin maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:ssä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä, jonka tehtävänä on valvoa hulevesistä annettujen säännösten noudattamista. Hulevesien aiheuttaman haitan osalta jaosto on näin ollen toimivaltainen.

Kiinteistön omistajat ovat vedonneet muun muassa siihen, että alueelta puuttuu hulevesijärjestelmä ja, että kaupunki sallii naapuritonttien johtaa hulevetensä heidän kiinteistölleen ja toimii samoin myös katu- ja yleisten alueiden osalta, mikä on johtanut heidän kiinteistönsä vettymiseen. Hulevesien aiheuttaman haitan selvittämiseksi kiinteistöllä 837-131-0687-2 on järjestetty katselmus 6.6.2016. Katselmuksessa on todettu, ettei hulevesistä aiheudu akuuttia ongelmaa kyseisellä tontilla, mutta omistajille ehdotettiin toimenpiteinä reunakiven korottamista sekä rajaojan siirtämistä. Kiinteistön omistajat kielsivät toimenpiteisiin ryhtymisen. Katselmuksessa on sovittu, että hulevesien hallintaa koskeviin kysymyksiin palataan, kun asemakaavamuutoksen tilanne selviää ja asia viedään ympäristö- ja rakennusjaoston päätettäväksi.

Kiinteistön 837-131-0687-2 omistajat eivät ole esittäneet selvitystä sellaisesta haitasta, joka olisi aiheutunut maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun vastaisesta hulevesien käsittelystä. Tällaista haittaa ei myöskään ole havaittu 6.6.2016 järjestetyssä katselmuksessa. Hallintopakon käyttämiselle ei ole perusteita. Vaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Vaatimukset koskien naapurikiinteistön käyttöä jätetään tutkimatta.

Vaatimus hallintopakon käyttämisestä hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Maria Åkerman, Heidi Ruonala, Katri Naulo, Mikko Nurminen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.