Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 19 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntojen antaminen

TRE:884/00.02.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 6 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi muun ohella antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Asioiden sujuvan käsittelyn turvaamiseksi esitetään, että jatkossa jaostossa päätettäisiin lausunnoista viranomaisille tai muille tahoille ympäristö- ja/tai terveysvaikutuksiltaan merkittävistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kuten ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät lausunnot ja ympäristösuojelu- ja vesilain mukaisten merkittävien lupahakemusten lausunnot valtion viranomaisille. Ympäristönsuojelupäällikölle delegoitaisiin lausuntojen antaminen ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan vähäisistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Vähäisinä pidettäisiin esimerkiksi lausuntoja ympäristösuojelu-, vesi- ja maa-aineslain mukaisten lupahakemusten johdosta kuntien viranomaisille sekä teknisluonteisia lausuntoja ympäristönsuojelu-, vesi- ym. lain mukaisista luvista kuten luvan vähäinen muuttaminen tai tarkkailusuunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen. Lisäksi ympäristönsuojelupäälliköllä olisi toimivalta kiireellisissä tapauksissa antaa lausunto myös merkittävistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelupäällikölle siirretään toimivalta lausuntojen antamiseen viranomaisille tai muille tahoille ympäristö- ja/tai terveysvaikutuksiltaan vähäisistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista sekä kiireellisissä tapauksissa myös merkittävistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Mäkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.