Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 133 Hakemus Hupakankorven luonnonsuojelualueen perustamiseksi 

TRE:4708/11.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Hervannan ja Vuoreksen rajalla sijaitsevan Hupakankorven alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on n. 9 hehtaarin laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Pirkanmaan ELY-keskukselta haetaan alueen rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi liitteen 1 mukaisella rajauksella ja liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n kohdan 1) mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa- ja tilaomaisuuden kehittämisen hallinnasta vastaaminen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan luonnonsuojeluviranomaisena, jonka tehtävänä on edistää luonnonsuojelua.

Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelumerkinnällä (S). Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä, osittain lainvoimaiseksi 20.9.2018 kuulutetussa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, jonka tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.  Alueen pääkäyttötarkoitus on molemmissa voimassa olevissa asemakaavoissa (7738 ja 7970) viheralue (VM-6 ja VL-7), jolle on osoitettu on asemakaavassa 7738 s-20: Suojeltava alueen osa sekä asemakaavassa 7970 sl-5: Hyönteistöltään arvokas alue. Alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa heikentäviä toimenpiteitä.

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue. Suojelun taustalla on harvinaisen, tieteelle uutena lajina v. 2000 Myllyojasta kuvatun vesiperhosen, pirkanpalkosen (Oxyethira tamperensis) esiintyminen Myllyojassa. Lajia on tavattu vain kolmelta esiintymältä Suomessa, joista Myllyoja on yksi. Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, mm. vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen. Tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Päätettävänä olevat rajausehdotus ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhdessä kiinteistötoimen, liikuntapalveluiden sekä kaupunkiympäristön suunnittelun viheralueiden ja hulevesien sekä liikennesuunnittelun kanssa. Tampereen hallintokuntien kesken pidettiin 27.9.2018 palaveri, jonka mukaisesti alueen rajausta ja rauhoitusmääräyksiä on muokattu. Rajausta on tarkennettu luonnonsuojeluohjelman mukaisesta rajauksesta suhteessa Ruskonkehän liikeennealueeseen ja Suolijärven ulkoilupolkuun. Rajausta on myös tarkennettu koillisosan asutukseen rajautuvalta osalta huomioiden tulevaisuuden ulkoilu- ja latureittien tilatarpeet.

Alueelle on tehty alustava tarkastelu olemassa olevista reiteistä ja reittitarpeista sekä opastusrakenteista. Nämä tarkentuvat myöhemmin yhteistyössä laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Rauhoitusmääräyksissä on huomioitu olemassa olevien reittien kunnossapito. Tampereen Taivaltajat ylläpitävät alueella kulkevaa ns. Taivalpirtin latua, ja he ovat hyväksyneet rauhoitusmääräykset osaltaan. 

ELY-keskuksen liikkennevastuualueelta saatiin kannanotto, jossa todettiin että rajaus ja rauhoitusmääräykset ovat hyväksyttävät Ruskontien, maantien 309, kannalta.

Asemakaavoitus ei pitänyt tarpeellisena ottaa kantaa alueen valmisteluun, sillä alueen asemakaavoissa on jo suojelumerkinnät.

Tampereen hyönteistutkijain seura on osaltaan kommentoinut valmistelutyötä.

Tampereen Veden lausunnon mukaisesti muokattiin rauhoitusmäääryksiin vesi- ja viemärijohtojen kunnossapidon ja korjaamisen salliva kohta, minkä Tampereen Vesi hyväksyi.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö

Esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan päätettäväksi:
Hupakankorven alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n.9 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi ehdotti, että liitteeseen 2 tehdään korjaus; pyöräily sallittaisiin olemassa olevilla poluilla. Erik Lydén kannatti Suoniemen ehdotusta.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Suoniemen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Ilpo Sirniö, Reeta Ahonen, Antti Salonen, Ulla Kampman, Kari Lindbom, Suvi Mäkeläinen äänestivät JAA, ja Juhana Suoniemi ja Erik Lydén äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen voittaneen äänin 6 - 2.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Anne J Tuominen, Elina Karppinen, Timo Koski, Anna Henttonen, Katri Jokela, Petri Pulli /Tampereen Vesi, Pirjo Rytinki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)