Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 135 Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa (18-0916-R) Pulkkasaarenkatu 8 

TRE:8433/10.03.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 20.2.2018 § 32 myöntänyt tontille 837-218-1088-30, Pulkkasaarenkatu 8 luvan saada poiketa rakennuskiellosta asuinrakennuksen osan muuttamiseksi kahvila-ravintolaksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti. Lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöksestä tehty valitus on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltävänä.  Lupa-arkkitehti myönsi 6.6.2018 rakennusluvan osittaiselle käyttötarkoituksen muuttamiselle. Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi lupapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen päätöksellään 21.8.2018 § 105, koska siinä ei oltu huomioitu, ettei edellä mainittu poikkeamispäätös ole lainvoimainen.

Lupa-arkkitehti on käsitellyt rakennuslupahakemuksen uudelleen ja päätöksellään 3.10.2018 (18-0916-R) myöntänyt luvan yhden asunnon talon osittaiseen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Rakennuksen rinteeseen sijoittuvan kerroksen takkahuone muutetaan kahvilaksi. Lupaehdon mukaan rakennuksen liiketilaa ei saa ottaa käyttöön ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta.

Rakennuslupapäätöksestä on tehty 8.10.2018 päivätty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa vedotaan muun ohella siihen, että suunniteltu anniskelualue sijaitsee n. 8 metrin päässä tonttien raja-aidasta ja valittajan terassi puolestaan n. kahden metrin päässä aidasta. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan anniskelualueen aiheuttamaan äänihaittaan sekä siihen, että oikaisuvaatimuksen tekijän terassilta on suora näkymä suunnitellulle anniskelualueelle. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänen pihaansa, terassia ja parveketta ei anniskelualueen toteutuessa voisi käyttää tavanomaisella tavalla. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan alkoholin aiheuttamiin muihin haitallisiin ilmiöihin. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että ravintolatoiminnasta aiheutuu olennaista haittaa ja pahimmassa tapauksessa kiinteistön arvo laskee. Luvan hyväksyminen tarkoittaa oikaisuvaatimuksen mukaan, että terveellisen ja viihtyisän ympäristön toteutumiselle rakennetaan selvä riski. Ympäristön rauhallisuus kärsii eikä tätä ole luvassa riittävästi huomioitu. Oikaisuvaatimuksessa viitataan maankäyttö- ja rakennuslain 117 f §:ään, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa. Tämä koskee oikaisuvaatimuksen mukaan myös naapurin oikeuksia. Tätä riskiä ei oikaisuvaatimuksen mukaan ole päätöksessä huomioitu. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan päätöksessä ei ole perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista erityistä syytä poikkeamiselle. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut katselmuksen järjestämistä.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että rakennusluvassa on myönnetty osittaiden käyttötarkoituksen muutos takkahuoneen muuttamiseksi kahvilaksi. Rakennuslupa ei koske kiinteistön ulkotiloja eikä siinä ole ratkaistu eikä ole voitu ratkaista anniskelualueeseen liittyviä kysymyksiä. Poikkeamispäätöksessä 20.2.2018 todetun mukaisesti kahvila-ravintolatoiminta on voimassa olevan asemakaavan sekä Pispalan uusien asemakaavojen mukaista toimintaa. Poikkeaminen rakennuskiellosta on perusteltu yhdyskuntalautakunnan päätöksessä 20.2.2018.

Katselmuksen järjestämistä ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska kysymys on melko vähäisestä sisätilojen käyttötarkoituksen muuttamisesta. Luvassa ei ole miltään osin ratkaistu oikaisuvaatimuksessa käsiteltyjä ulkoanniskelualueesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja eikä katselmus tälläkään perusteella ole tarpeellinen.

Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa on viitattu maankäyttö- ja rakennuslain 117 f §:n mukaisiin vaatimuksiin, todetaan että lainkohta asettaa vaatimuksia nimenomaan rakennushankkeelle. Lainkohdassa ei säännellä kiinteistöllä harjoitetusta toiminnasta aiheutuvaa äänitasoa.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Annika Alppi, Lupa-arkkitehti

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, rakennusluvan hakijat, Minna Järvinen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.