Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

§ 112 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien piha-alueen siistimistä, Lamminpää

TRE:4543/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840 ja tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusinsinööri on 15.12.2017 päivätyllä kehotuksella kehottanut kiinteistön 837-225-2040-10 omistajaa siistimään kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä sinne varastoidut muut kuin tavanomaiseen asumiskäyttöön kuuluvat ajoneuvot määräaikaan 31.3.2018 mennessä. Tarkastuksessa 2.4.2019 todettiin, ettei kehotusta ole noudatettu. Kiinteistönomistajallle on toimitettu 3.4.2019 päivätty selityspyyntö, jossa on varattu mahdollisuus selityksen antamiseen määräyksen ja uhkasakon asettamisesta. Omistaja on antanut 17.6.2019 päivätyn selityksen. Selityksessä kerrottu laajasti omistajan aikeista löytää toinen sijoituspaikka ajoneuvoille sekä omistajan havainnoista koskien muiden tonttien siisteyttä. Selityksessä ei kuitenkaan ole mitään sellaista, jonka vuoksi määräystä ja sen tehosteeksi asettavaa uhkasakkoa ei voitaisi antaa.

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että kiinteistönomistaja velvoitetaan siistimään kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä varastoidut ajoneuvot 31.10.2019 mennessä velvoitteen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla.  

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistönomistaja velvoitetaan siistimään kiinteistön 837-225-2040-10 piha-alue poistamalla sieltä varastoidut ajoneuvot 31.10.2019 mennessä tämän velvoitteen mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen ( 1 000) euron sakon uhalla. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistönomistaja saantitodistuksella, Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.