Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

§ 114 Postilaatikoiden sijoittelu Epilänkadulla

TRE:4556/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Postilain 44 §:n mukaan postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai muu postiyritys, jolle on 9 §:n mukaisesti asetettu velvollisuus postilaatikoiden sijainnin määrittelyyn. Paikkaa määiteltäessä on otettava huomioon 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset sekä 48 §:n nojalla annetut määräykset. Postilaatikon sijaintiin tyytymätön asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

Kiinteistön Epilänkatu 51 B omistaja on ilmoittanut tyyttymättömyytensä Postin ilmoittamaan postilaatikon uuteen paikkaan. Uusi paikka on Postin ilmoituksen mukaisesti merkitty merkkikepillä maastoon. Kiinteistön omistaja on toimittanut kuvan uudesta paikasta ja pyytänyt rakennusvalvontaviranomaisen ratkaisua asiaan. Kiinteistönomistaja katsoo muun ohella, että uusi sijainti on sellainen, että talvella siinä on valtava määrä lunta ja laatikolle pääsy on siksi hankalaa. Laatikko myös vaikeuttaa kävelytien puhdistamista ja todennäköisesti myös aiheuttaa postilaatikolle vahinkoa sekä likaantumista. Kiinteistön omistaja katsoo, että nykyinen paikka on esteettisesti sopivampi ja siihen on esteetön ja leveä pääsy.  

Postia on kuultu kiinteistön omistajan pyynnön johdosta. Posti on antanut 26.6.2019 päivätyn lausunnon. Lausunnossa todetaan muun ohella, että postilain 43 §:n mukaan pientaloihin jaettavat kirjelähtetykset on kannettava postilaatikkoon, joka sijaitsee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen matkan päässä postin saajan osoitepaikasta. Jakelupaikkaa määriteltäessä voidaan lisäksi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet tai postin saajan iästä tai terveydentilasta johtuvat henkilökohtaiset erityistarpeet. Lain 45 § edellyttää, että postilaatikoista ei saa aiheutua tarpeetonta vaaraa liikenteelle eikä olennaista haittaa yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapidolle tai muulle käytölle taikka tienpidolle. Viestintäviraston määräyksen 3 §:n mukaan kohtuullinen etäisyys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä postilaatikolle on taajama-alueella enintään 50 metriä ja haja-asutusalueella enintään 500 metriä postinsaajan asunnosta. Määräyksen 4 §:n mukaan pientalojen postilaatikot voidaan sijoittaa yhtenäisiin ryhmiin edellyttäen, että jokaisen postilaatikon sijainti täyttää postilaissa ja Viestintäviraston määräyksessä säädetyt vaatimukset. Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta ryhmään, se tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa osoitepaikan ajo- tai kulkuliittymän yhteyteen. Postilaatikko on sijoitettava vähintään 50 cm päähän ajoradan reunasta ja mahdollisuuksien mukaan niin, että lähetykset voidaan jakaa suoraan autosta. Postin lausunnossa todetaan, että postilaatikoiden ryhmittelyä tehdään alue kerrallaan ja korostetaan, että Postilla on postilain 1 §:n mukaisesti velvollisuus kohdella postinsaajia tasapuolisesti. Posti pyytää lausunnossaan rakennusvalvontaviranomaista vahvistamaan Postin itse tekemän ryhmittelyn tässä tapauksessa.

Postin osoitama uusi paikka täyttää edellä mainitut postilain säännökset ja Viestintäviraston määräykset. Postilla on postilain 44 §:n mukaan oikeus määritellä laatikon paikka. Koska nyt ilmoitettu uusi sijainti on annettujen määräysten mukainen eikä kiinteistön omistaja ole esittänyt mitään sellaista, jonka vuoksi laatikkoa ei voida sijoittaa Postin osoittamalla tavalla, ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että postilaatikon paikka vahvistetaan Postin merkitsemän mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Osoitteessa Epilänkatu 51B sijaitsevan kiinteistön postilaatikko sijoitetaan Posti Oy:n ryhmittelysuunnitelman mukaiseen paikkaan Epilänkadun viereen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Kari Lindbom kannatti ehdotusta.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Heidi Ruonala,Posti Oy/Pekka Hautala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.