Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

§ 113 Postilaatikoiden sijoittelu Lamminpäänkadulla ja Jussinkadulla

TRE:4557/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Postilain 44 §:n mukaan postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai muu postiyritys, jolle on 9 §:n mukaisesti asetettu velvollisuus postilaatikoiden sijainnin määrittelyyn. Paikkaa määiteltäessä on otettava huomioon 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset sekä 48 §:n nojalla annetut määräykset. Postilaatikon sijaintiin tyytymätön asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

Kiinteistöjen Lamminpäänkatu 16 ja Jussinkatu 6A ja 6B omistajat ovat ilmoittaneet tyyttymättömyytensä Postin ilmoittamaan postilaatikon uuteen paikkaan. Uusi paikka on Postin ilmoituksen mukaisesti merkitty merkkikepillä maastoon. Kiinteistön omistajat ovat toimittanut kuvan uudesta paikasta ja pyytäneet rakennusvalvontaviranomaisen ratkaisua asiaan. Kiinteistön omistajat katsovat uuden paikan ongelmalliseksi muun ohella, koska katu on kohtuullisen kapea ja oja on lossannut raskaiden ajoneuvojen ajamisen takia. Talvella tien auraaminen kaventaa tietä entisestään ja aiheuttaa postilaatikkotelineen rikkoutumisen vaaraa. Postilaatikot on osoitettu sijoitettavaksi keskelle ojaa. Aiemmin laatikot oli sijoiteltu lähemmäksi tietä, mutta tämä on aiheuttanut ilkivaltaa laatikoihin. Kiinteistön omistajat esittävät huolensa ilkivallan jatkumisesta uudessa sijoituspaikassa. Lisäksi todetaan, että uudessa sijoituspaikassa postia ei ole mahdollista jakaa suoraan Postin ajoneuvoista laatikoihin.   

Posti on tiedotteessaan 6/2019 tarkentanut, ettei postilaatikoiden uusi paikka ole ojan pohjalla, vaan Viestintäviraston säännösten mukaan laatikot sijoitetaan siten, että laatikon etureuna sijoitetaan noin 50 cm ajoradan piennaralueen reunasta. 

Rakennusvalvonta on kuullut Postia kiinteistön omistajien pyynnön johdosta. Posti on antanut 26.6.2019 päivätyn lausunnon. Lausunnossa todetaan muun ohella, että postilain 43 §:n mukaan pientaloihin jaettavat kirjelähtetykset on kannettava postilaatikkoon, joka sijaitsee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen matkan päässä postin saajan osoitepaikasta. Jakelupaikkaa määriteltäessä voidaan lisäksi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet tai postin saajan iästä tai terveydentilasta johtuvat henkilökohtaiset erityistarpeet. Lain 45 § edellyttää, että postilaatikoista ei saa aiheutua tarpeetonta vaaraa liikenteelle eikä olennaista haittaa yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapidolle tai muulle käytölle taikka tienpidolle. Viestintäviraston määräyksen 3 §:n mukaan kohtuullinen etäisyys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä postilaatikolle on taajama-alueella enintään 50 metriä ja haja-asutusalueella enintään 500 metriä postinsaajan asunnosta. Määräyksen 4 §:n mukaan pientalojen postilaatikot voidaan sijoittaa yhtenäisiin ryhmiin edellyttäen, että jokaisen postilaatikon sijainti täyttää postilaissa ja Viestintäviraston määräyksessä säädetyt vaatimukset. Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta ryhmään, se tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa osoitepaikan ajo- tai kulkuliittymän yhteyteen. Postilaatikko on sijoitettava vähintään 50 cm päähän ajoradan reunasta ja mahdollisuuksien mukaan niin, että lähetykset voidaan jakaa suoraan autosta. Postin lausunnossa todetaan, että postilaatikoiden ryhmittelyä tehdään alue kerrallaan ja korostetaan, että Postilla on postilain 1 §:n mukaisesti velvollisuus kohdella postinsaajia tasapuolisesti. Posti pyytää lausunnossaan rakennusvalvontaviranomaista vahvistamaan Postin itse tekemän ryhmittelyn tässä tapauksessa.

Postin osoitama uusi paikka täyttää edellä mainitut postilain säännökset ja Viestintäviraston määräykset. Postilla on postilain 44 §:n mukaan oikeus määritellä laatikon paikka. Koska nyt ilmoitettu uusi sijainti on annettujen määräysten mukainen eivätkä kiinteistön omistajat ole esittäneet mitään sellaista, jonka vuoksi laatikkoa ei voida sijoittaa Postin osoittamalla tavalla, ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että postilaatikkojen paikka vahvistetaan Postin merkitsemän mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Osoitteissa Lamminpäänkatu 16 ja Jussinkatu 6A ja 6B sijaitsevien kiinteistöjen postilaatikot sijoitetaan Posti Oy:n ryhmittelysuunnitelman mukaiseen paikkaan tien viereen Jussinkatu 6:n kohdalle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Kari Lindbom kannatti ehdotusta.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

Kiinteistöjen omistajat, Posti Oy/Pekka Hautala, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.