Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

§ 110 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 837-121-380-100 Petsamo

TRE:5973/10.03.01/2017

Valmistelija

  • Rajaniemi Katja, Tarkastusinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. p. 044 431 4306, ja tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusinsinööri on 17.6.2019 antanut keskeytysmääräyksen koskien kiinteistöllä 837-121-380-100 tehtäviä rakennustöitä.

Määräyksen mukaan suoritetussa tarkastuksessa 17.6.2019 on todettu, että kiinteistöllä tehdään rakennustöitä, jotka ovat maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan rakennusluvan varaisia. Rakennelma ei myöskään täytä Tampereen kaupungin piharakennelmat ohjeen mukaisia kriteereitä siltä osin, että se voitaisiin pystyttää ilman toimenpidelupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n mukaan, jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Kiinteistön haltijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 10.7.2019 päivätty vastine on toimitettu kaupungille 11.7.2019. Vastineessa ei ole esitetty mitään sellaista, minkä vuoksi rakennustyön keskeytystä ei tulisi pitää voimassa.

Kiinteistölle on myönnetty toimenpidelupa 17-0638-T, joka ei ole lainvoimainen.

Kiinteistön haltija on aloittanut rakennustyöt ilman voimassaolevaa rakennuslupaa. Kiinteistö tarkastettiin 31.7.2019 ja rakennelman mitoiksi saatiin 6,84 m x 4,08 m ja rakennelman kokonaisala on 27,9 m2.

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että määräys rakennustyön keskeyttämisestä pidetään voimassa.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Määräys rakennustyön keskeyttämisestä kiinteistöllä 837-121-380-100 pidetään voimassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja saantitodistuksella, Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.